பேய்கள் பற்றி பாரதி & விவேகானந்தர்

 

பயமே இல்லாத பாரதி!

(All Quotes in English are words of Swami Vivekananda. All quotes in Tamil are words of Subramanya Bharathi: Swami)

பாரதியின் தேசபக்திப் பாடல்களும் தமிழ் மொழி வாழ்த்துப் பாடல்களும் பிரபலமான அளவுக்கு அவருடைய தெய்வ பக்திப் பாடல்கள் பிரபலமாகவில்லை. கண்ணன் பற்றிய பாடல்கள் மட்டும் ஓரளவுக்குப் பரவின. அவர் ஞானம் பற்றியும் பயம் ஒழிப்புப் பற்றியும் பாடிய பாடல்கள் மிகவும் பொருள் பொதிந்தவை. இது பற்றி அதிகம் விளக்குவதற்குப் பதிலாக அவருடைய வரிகளைப் படித்தாலே புரியும். இதையே சுவாமி விவேகனந்தரின் வீர வசனங்களிலும் காணும்போது மெய்சிலிர்க்கிறது.

“அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே

இச்சகத்துளோரெல்லாம் எதிர்த்து நின்றபோதிலும்

அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே

உச்சிமீது வான் இடிந்து வீழுகின்றபோதினும்

அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே.”

 

Fear is death, fear is sin, fear is hell,
fear is unrighteousness, fear is wrong life.
All the negative thoughts and ideas that are in
the world have proceeded from this evil spirit of fear.

—Swami Vivekananda

“அச்சம் தவிர்

ஆண்மை தவறேல்” (புதிய ஆத்திச்சூடி)

****

 

“பொய்,கயமை, சினம், சோம்பர்,கவலை, மயல்,

வீண்விருப்பம், புழுக்கம், அச்சம்,

ஐயமெனும் பேயையெல்லாம் ஞானம் என்னும்

வாளாலே அறுத்துத் தள்ளி”

Be a hero. Always say, “I have no fear.”
Tell this to everyone — “Have no fear.” –Swami Vivekananda

 

“இன்னும் ஒரு முறை சொல்வேன் பேதை நெஞ்சே

எதற்குமினி உலைவதிலே பயன் ஒன்றில்லை;

முன்னர் நமது இச்சையினாற் பிறந்தோம் இல்லை;

முதல் இறுதி இடை நமது வசத்தில் இல்லை;

மன்னும் ஒரு தெய்வத்தின் சக்தியாலே

வையத்தில் பொருள் எல்லாம் சலித்தல் கண்டாய்!”

 

“The earth is enjoyed by heroes”—this is the unfailing truth. Be a hero. Always say, “I have no fear.”– Swami Vivekananda

 

பேய்கள் பற்றி பாரதியும் விவேகானந்தரும்

“நெஞ்சு பொறுக்குகுதில்லையே—இந்த

நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்துவிட்டால்

அஞ்சிஅஞ்சிச் சாவார்—இவர்

அஞ்சாத பொருள் இல்லை அவனியிலே!

வஞ்சனைப் பேய்கள் என்பார் –இந்த

மரத்தில் என்பார் அந்தக் குளத்தில் என்பார்;

அஞ்சுது முகட்டில் என்பார்—மிகத்

துயர்ப்படுவார் எண்ணிப் பயப்படுவார்.”

 

Be strong! Don’t talk of ghosts and devils. We are the living devils. The sign of life is strength and growth. The sign of death is weakness. Whatever is weak, avoid! It is death. If it is strength, go down into hell and get hold of it! There is salvation only for the brave.—–Swami Vivekananda

“அச்சமும் பேடிமையும் அடிமைச் சிறுமதியும்

உச்சத்திற் கொண்டாரடீ—கிளியே

ஊமைச் சனங்களடி!

ஊக்கமும் உள்வலியும் உண்மையிற் பற்றும் இல்லா

மாக்களுக்கோர் கணமும்—கிளியே!

வாழத் தகுதி உண்டோ?”

****

பயம்தான் பேய்

“பயம் எனும் பேய்தனை அடித்தோம்—பொய்மைப்

பாம்பைப் பிளந்துயிர் குடித்தோம்;

வியன் உலகனைத்தையும் அமுதென நுகரும்

வேத வாழ்வினைக் கைப்பிடித்தோம்”

 

மரணம் பற்றி பாரதியும் விவேகானந்தரும்

“ஆன்ம ஒளிக்கடல் மூழ்கித் திளைப்பவர்க்கு

அச்சமும் உண்டோடா?—மனமே!

தேன் மடை இங்கு திறந்தது கண்டு

தேக்கித் திரிவமடா!”

 

“Many times I have been in the Jaws of death, starving, footsore, and weary; for days and days I had had no food, and often could walk no farther; I would sink down under a tree, and life would seem to be ebbing away. I could not speak, I could scarcely think, but at last the mind reverted to the idea: “I have no fear nor death; never was I born, never did I die; I never hunger or thirst. I am it! I am it! The whole nature cannot crush me; it is my servant. Assert thy strength, thou Lord of lords and God of gods! Regain thy lost empire! Arise and walk and stop not! ” And I would rise up, reinvigorated; and here I am today, living! Thus, whenever darkness comes, assert the reality, and everything adverse must vanish.

Fear not, and it is banished. Crush it, and it vanishes. Stamp upon it, and it dies.”

Swami Vivekananda

 

“அச்சத்தை வேட்கைதனை அழித்துவிட்டால்

அப்போது சாவுமங்கே அழிந்துபோகும்”

****

“சாகத் துணியிற் சமுத்திரம் எம்மட்டு

மாயையே—இந்தத்

தேகம் பொய் என்றுணர் தீரரை என்

செய்வாய்1—மாயையே”

****

“காலா! உனை நான் சிறு புல் என மதிக்கிறேன்; என்றன்

காலருகே வாடா—சற்றே உனை மிதிக்கிறேன்”

****

நிலவைப் பற்றிப் பாடும் பாடலில் கூட

“அச்சப் பேயைக் கொல்லும் படையாம்

வித்தைத் தேனில் விளயும் களியாய்

வாராய், நிலவே, வா” – என்று பாரதி பாடுகிறார்.

 

நீங்கள் பாரதிப் பித்தன் என்றால் கீழ்கண்ட தலைப்புகளையும் காண்க:

(1).சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே (2).பாரதியுடன் 60 வினாடிகள் (3) பாரதி நினைவுகள் Go to nilacharal.com for items 2 and 3 (4) பாரதி பாட்டில் பழமொழிகள் (5) 60 second Interview with Swami Vivekananda

Pictures from Dinamalar and Facebook. Thanks. Contact: swami_48@yahoo.com

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: