மாதாவை ஒருநாளும் மறக்க வேண்டாம்

globe gold

சிந்தனைச் சிற்பிகள் (ஜய வருடம்) 2014 செப்டம்பர் மாத காலண்டர்
(( முக்கிய 30 மேற்கோள்கள் உலக நாதர் இயற்றிய உலக நீதி என்னும் நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. தமிழர்களின் 2000 ஆண்டு அனுபவத்தைச் சாறு பிழிந்து தருகிறார் உலக நாதர் ))
Tamil Wisdom: 30 Maxims from Ulaka Neethi (Universal Moral Lessons) composed by Ulakanathar.
Post No. 1258 Date: 29-8-2014.
Compiled by London Swaminathan ©

முக்கிய நாட்கள்:, செப்டம்பர் 6 சனி–ஓணம் பண்டிகை; 9 செவ்வாய்- மஹாளய பக்ஷம் ஆரம்பம்; 11 வியாழ ன்- பாரதியார் நினைவு தினம்; 17 புதன் – புரட்டாசி மாதப் பிறப்பு; 25 வியாழன் –நவராத்ரி ஆரம்பம்; 30 செவ்வாய்— பாங்கு அரை வருடக் கணக்கு முடிவு
சுபமுஹூர்த்த நாட்கள்:– 4, 8,11, 15, பௌர்ணமி – 9, அமாவாசை— 23 மஹாளய அமாவாசை, ஏகாதசி –5, 19

செப்டம்பர் 1 திங்கள்
ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க வேண்டாம்

ஒப்பிடுக: கற்றதனால் ஆய பயன் என் கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழா அர் எனின் –(குறள்2)

Don’t spend your day without reciting hymns

செப்டம்பர் 2 செவ்வாய்
ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம்

Don’t talk ill of others
ஒப்பிடுக: இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனி இருப்பக் காய் கவர்ந்தற்று —(குறள் 100)

செப்டம்பர் 3 புதன்
மாதாவை ஒருநாளும் மறக்க வேண்டாம்

Never forget (to pay respects to) your mother
ஒப்பிடு: மாத்ரு தேவோ பவ (தைத்ரீய உபநிஷத்)

செப்டம்பர் 4 வியாழன்

வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு இணங்க வேண்டாம்
ஒப்பிடு: நல்லினத்தி னூங்குத் துணை யில்லை தீயினத்தின்
அல்லற் படுப்பதூஉம் இல் — (குறள் 460)

Neverever associate with fraudulent people

செப்டம்பர் 5 வெள்ளி

போகாத இடந்தனிலே போக வேண்டாம்

Don’t go to places that should be avoided
நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு
இனத்தியல் பதாகும் அறிவு — (குறள் 451)

globe1

செப்டம்பர் 6 சனி
போகவிட்டுப் புறம் சொல்லித் திரிய வேண்டாம்

ஒப்பிடு: அறங்கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறான் என்றல் இனிது — (குறள் 181)

Don’t talk behind anyone’s back.

செப்டம்பர் 7 ஞாயிறு

நெஞ்சாரப் பொய் தன்னைச் சொல்ல வேண்டாம்
Don’t lie consciously

ஒப்பிடு: தன் நெஞ்சறிவது பொய்யற்க –(குறள் 293)

செப்டம்பர் 8 திங்கள்
நஞ்சுடனே ஒருநாளும் பழக வேண்டாம்
Never play around with poison
ஒப்பிடு: தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப்படும் –(குறள் 202)

செப்டம்பர் 9 செவ்வாய்
நல் இணக்கம் இல்லாரோடு இணங்க வேண்டாம்
ஒப்பிடு: சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை–(குறள் 451)
Don’t move with people of who are not at your wavelength

செப்டம்பர் 10 புதன்
அஞ்சாமல் தனிவழியே போக வேண்டாம்
Never go alone to places you don’t know.

globe2

செப்டம்பர் 11 வியாழன்
அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம்
Never ever spoil another person
ஒப்பிடு: மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க–(குறள் 204)

செப்டம்பர் 12 வெள்ளி
மனம்போன போக்கெல்லாம் போக வேண்டாம்
ஒப்பிடு: ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து –(குறள் 126)
Don’t go the way your mind goes

செப்டம்பர் 13 சனி
தனம் தேடி உண்ணாமல் புதைக்க வேண்டாம்
Don’t be a miser and bury (save) your money without eating
ஒப்பிடு: ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம்
பேரறிவாளன் திரு –(குறள் 215)

செப்டம்பர் 14 ஞாயிறு
தருமத்தை ஒருநாளும் மறக்க வேண்டாம்
Never forget to do charity
ஒப்பிடு: ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும் வாயெல்லாம் செயல்–(குறள் 33)

செப்டம்பர் 15 திங்கள்
சினம் தேடி அல்லலையும் தேட வேண்டாம்
Don’t lose your temper and suffer
ஒப்பிடு: தன்னைத் தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம் –(குறள் 305)

globe gold2

செப்டம்பர் 16 செவ்வாய்
குற்றம் ஒன்றும் பாராட்டித் திரிய வேண்டாம்
Never find fault with others

ஒப்பிடு: ஏதிலார் குற்றம் போல் தன் குற்றம் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு –(குறள் 190)

செப்டம்பர் 17 புதன்
கொலைகளவு செய்வாரோடு இணங்க வேண்டாம்
Never associate with robbers and murderers

செப்டம்பர் 18 வியாழன்
கற்றவரை ஒருநாளும் பழிக்க வேண்டாம்
Don’t criticize the learned.

செப்டம்பர் 19 வெள்ளி
கற்புடைய மங்கையரைக் கருத வேண்டாம்
Never covet another’s wife
ஒப்பிடு: பிறன் மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
அறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு (குறள் 148)

செப்டம்பர் 20 சனி
கோயிலில்லா ஊரில் குடி இருக்க வேண்டாம்
Don’t reside in a town where there is no temple.

globe3

செப்டம்பர் 21 ஞாயிறு
மனையாளை குற்றம்ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம்
Don’t criticize your wife.
ஒப்பிடு: அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை (குறள் 49)

செப்டம்பர் 22 திங்கள்
மதியாதார் தலைவாசல் மிதிக்க வேண்டாம்
Never step into a house where you are not respected

செப்டம்பர் 23 செவ்வாய்
மூத்தோர்சொல் வார்த்தைதனை மறக்க வேண்டாம்
Never forget the words of wisdom of elders

செப்டம்பர் 24 புதன்
முன்கோபக் காரரோடு இணங்க வேண்டாம்
Don’t move with the short tempered.

செப்டம்பர் 25 வியாழன்
காணாத வார்த்தையைக் கட் டுரைக்க வேண்டாம்
Don’t spread rumours
சான்றோர்க்கு பொய்யா விளக்கே விளக்கு (குறள் 299)

Globe Asia

செப்டம்பர் 26 வெள்ளி
புண்படவே வார்த்தைகளைச் சொல்ல வேண்டாம்
Don’t use harsh words
ஒப்பிடு: இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்குவது (குறள் 99)

செப்டம்பர் 27 சனி
கருதாமல் கருமங்கள் முடிக்க வேண்டாம்
Don’t begin a task without planning
ஒப்பிடு:எண்ணித் துணிக கருமம் (குறள் 467)

செப்டம்பர் 28 ஞாயிறு
செய்தநன்றி ஒருநாளும் மறக்க வேண்டாம்
Never be ungrateful
ஒப்பிடு: உய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு (குறள் 110)

செப்டம்பர் 29 திங்கள்
கூறாக்கி ஒருகுடியைக் கெடுக்க வேண்டாம்
Don’t split (spoil) a family

செப்டம்பர் 30 செவ்வாய்
தெய்வத்தை ஒருநாளும் மறக்க வேண்டாம்
Never forget God (to worship)
ஒப்பிடு: வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை (துன்பம்) இல –(குறள் 4)

I have selected only 30 maxims from the Ulaka Neethi composed by Ulakanathar. It is the essence of age old Tamil wisdom. All the sentences begin with Never or don’t. The beauty lies in the rhymes. It is taught at nursery level in a set tune that is never forgotten by anyone. It is like the Subhasithas in Sanskrit but with one simple line. Each sentence has very deep meaning which can be expanded into long essays with quotes from the Vedas to modern film songs!

-சுபம்-

contact swami_48@yahoo.com

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: