இலண்டன், ஆக்ஸ்போர்ட் நகரங்களில் நவக்ரஹ சிலைகள்!

Article No. 2050

Written by London swaminathan

Swami_48@yahoo.com

Date : 7  August  2015

Time uploaded in London : – 12-36

ஆக்ஸ்போர்ட் நகர ஆஷ்மோலியன் மியூசியத்திலுள்ள இரண்டு வகை நவரத்ன சிலைகள், பொம்மைகளின் படங்களும், லண்டன் நகரிலுள்ள பிரிட்டிஷ் மியூசியத்திலுள்ள தனித்தனி நவக்ரஹ சிலைகளும் நவக்ரஹ துதிகளுடன் வெளியிடப்படுகிறது. புகைப்படங்கள் : லண்டன் சுவாமிநாதன் எடுத்தவை.

IMG_2298.JPG (720×720)

IMG_5723.JPG (1200×1600)

கீழேயுள்ளவை லண்டன் நகர பிரிட்டிஷ் மியூசிய சிலைகள்

IMG_1768 (2)

IMG_1769 (2)

IMG_1770 (2)

IMG_1771 (2)

IMG_1772 (2)

IMG_1773

IMG_1774 (2)

IMG_1775 (2)

IMG_1776 (2)

IMG_1777

IMG_1778 (2)

IMG_1779 (2)

IMG_1780 (2)

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: