4.தமிழ்ப் பழமொழிகள்: TAMIL- ENGLISH PROVERB BOOK -2 (Fourth/last Part)

cat and mouse

பாலுக்கும் காவல் பூனைக்கும் தோழன்

Compiled by London swaminathan

Post No.2229

Date: 9  October 2015

Time uploaded in London: 15-17

Thanks for the pictures.

Don’t use pictures. Don’t reblog for at least a week.

Third part of Proverb book –Two was published yesterday. This is the Fourth and last part of Book Two.

page31

mouse and cat

பூனைக்குக் கொண்டாட்டம், எலிக்குத் திண்டாட்டம்

page32

solai mayil

மயிலே மயிலே, இறகு கொடு என்றால் கொடுக்குமா?

page33

ONE PAGE MISSING

pumpkin

முழுப் பூசனிக்காயை சோற்றில் மறைத்தது போல

page35

2nd yanai anbu

யானைக்கும் கூட, அடி சருக்கும்

page36

Valparai_GhatRoad

வளைந்து போனாலும் வழியோட போ.

page38

plantain leaf whites

விருந்துக்கும் மருந்துக்கும் மூன்று பொழுதுதான்!

page39

dam

வெள்ளம் வருமுன், அணை போட வேண்டும்

page40

boat suprabadh

வைகறைத் துயில் , எழு!

page41

pag42

–SUBHAM–

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: