ஆய கலைகள் 64 முழு விவரம் – பகுதி-2 (Post No 2699)

chatus-shasti-kala

Compiled by london swaminathan

Date: 6 April, 2016

Post No. 2699

Time uploaded in London :–  8-11 AM

( Thanks for the Pictures  ) 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com)

 

நேற்று இதன் முதல் பகுதி வெளியிடப்பட்டது. அதில் முதல் 21 கலைகளின் விவரங்கள் உள்ளன.

 

முந்தைய கட்டுரைகள்

Previous articles on 64 Arts:

உலகம் வியக்கும் பெண்கள் பாட திட்டம் !! ( 4 May 2014)

 

Wonderful Syllabus for Women (Posted on 4 May 2014)

பெண்களின் 64 கலைகள்! (29 May 2012)

Techniques of Secret Writing in India ( 19 March 2013)

காதல் கடிதம் எழுத ரகசிய சங்கேத மொழி ( 19 March 2013)

64 art-13

 

64 art-14

 

 

64 art -15

64 art-15

 

64 art-16

64 art-17

64 art-18

64 art-19

 

64 art-20

 

64 art-21

 

64 art-22

 

64 art-23

 

64 art-24

64 art-25

64 art-26

–சுபம்–

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: