பலன் தரும் பரிஹார யந்திரங்கள்! (Post No 2852)

coins gold

Article written by S.NAGARAJAN

 

Date: 30 May 2016

 

Post No. 2852

 

Time uploaded in London :–  7-34 AM

 

( Thanks for the Pictures)

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com)

 

Contact swami_48@yahoo.com

 

வாழ்க்கை முன்னேற்றம்

 

பலன் தரும் பரிஹார யந்திரங்கள்!

 

.நாகராஜன்

 babay, mother

வாழ்க்கையில் எதிர்ப்படும் பல்வேறு இன்னல்களை எப்படிக் கடப்பது?

இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்வதே அருமருந்து!

 

என்றாலும் கூட மகான்களிடம் அணுகி ஆசி பெறுவோர் பல் வேறு இடர்களையும் கடப்பது உறுதி.

 

ஜோதிட ரீதியாக ஜோதிட வல்லுநர்களை அணுகினால் அவர்கள் பரிஹார யந்திரங்களை வைத்துக் கொள்ளுமாறு கூறுவர்.

காலம் காலமாக பலன் அளித்து வரும் சில பரிஹார யந்திரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

 

 

உரிய பிரச்சினைக்குத் தகுந்தவாறு இவற்றைத் தாமிரத் தகட்டில் எழுதி (பொறித்து) வைத்துக் கொண்டால் பிரச்சினைகள் தீரும்.

 

சத்ரு நாசனம்

 

15 22 2 7
6 3 19 18
21 16 8 1
4 5 17 20

 

 

பரீட்சையில் தேறுதல்

 

23 30 2 7
6 3 27 26
29 24 8 1
4 5 25 29

 

 

ரோக நாசனம் (வியாதிகள் தீர)

 

 

13 20 2 7
6 3 17 16
19 14 8 1
4 5 15 18

 

 

தன லாபம்

 

 

44 51 2 7
6 3 48 47
50 45 8 1
4 5 46 49

 

புத்ர ஜனனம்

 

 

42 49 2 7
6 3 46 44
48 43 8 1
4 5 44 7

 

 

திருஷ்டி, செய்வினை தோஷம் விலக

 

 

3 10 2 7
4 3 7 6
9 4 8 1
4 5 5 8

 

பிரயத்தின காரிய ஜயம்

 

 

24 31 2 7
6 3 28 27
30 25 8 1
4 5 26 29

 

 

–Subham-

**********

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: