கழுதையும் குயிலும்; தமிழ்ப் புலவர் ஒப்பீடு! (Post No.3849)

Written by London swaminathan

Date: 25 APRIL 2017

Time uploaded in London:- 6-19 am

Post No. 3849

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

 

குயில், உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்ததா? கழுதை உங்களுக்கு எதையேனும் கொடுக்க மறுத்து உங்களை விரட்டியதா? இல்லையே. பின்னர் ஏன் மக்கள், குயிலைக் காரணம் இல்லாமல் புகழ்கிறரர்கள்; கழுதையைக் காரணம் இல்லாமல் திட்டுகிறார்கள்? குயிலால் நமக்கு நன்மையும் வரவில்லை; கழுதையால் நமக்குக் கெடுதலும் வரவில்லை. இந்தப் புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் அவரவர் குரலினால்தானே வந்தது? நாமும் இனிமையாகப் பேசினால் நமக்கும் குயில் போல் புகழ் உண்டாகும். கழுதை போலக் கத்தினால் நமக்கும் அவப்பெயர் உண்டாகும். இதை வலியுறுத்தி நீதி வெண்பா பாடிய புலவர் சொல்கிறார்:

 

மென்மதுர வாக்கால் விரும்பும் சகம் கடின

வன்மொழியினால் இகழும் மண்ணுலகம் — நன்மொழியை

ஓதுகுயிலேதங்குதவியது கர்த்தபந்தான்

ஏதபராதஞ் செய்த தின்று

–நீதி வெண்பா

பொருள்:-

 

நன் மொழியை = மெல்லிய இனிய ஓசையை

ஓது குயில் = கூவுகின்ற குயில்

ஏது உதவியது = நமக்கு என்ன கொடுத்து விட்டது?

இன்று = ஒன்றுமில்லை

கர்த்தபம் = கழுதை

ஏது அபராதம் செய்தது = என்ன கெடுதி செய்தது?

இன்று = எதுவும் இல்லை

 

(அவ்வாறிருக்க குயிலை மட்டும் உலகம்    விரும்புவதேன்?

அதன் மெல்லிய ஓசையினாலன்றோ!. ஆகவே)

 

சகம் = இந்த உலகம்

மென் = மெல்லிய

மதுர வாக்கால் = இன்சொலால்

விரும்பும் = யாரையும் விரும்பி மகிழ்கின்றது

மண்ணுலகம் = இன்சொல்லால் மகிழ்ந்த இவ்வுலகே

கடின = கொடுமையான

வன்மொழியினால் = வலிய சொல்லால்

இகழும் = எவரையும் இகழ்ந்து பேசும்

 

இதே (பெயர் தெரியாத)  புலவர் இன்னொரு பாடலும் பாடியிருக்கிறார்.

‘கனியிருப்பக் காய் கவர்ந்தற்று’

 

நாவின் நுனியில் நயம் இருக்கிற் பூமாதும்

நாவினிய நல்லோரும் நண்ணுவார் — நாவினுனி

ஆங் கடினமாகில் அத்திருவும் சேராள் முன்

ஆங்கே வரும் மரணமாம்

 

நாவின் நுனியில் = நாக்கு முனையில்

நயம் இருக்கில் = நல்ல நயமான சொற்கள் வெளிவந்தால்

பூமாதும் = லெட்சுமியும்

நா இனிய = இனிய சொற்களால்

நல்லோரும் நண்ணுவர் = பெரியோரும் அணுகுவர்.

நாவின் நுனி = அவ்வாறின்றி நாக்கின் நுனியானது

கடினம் ஆம் ஆகில் = கொடிய சொற்களைக் கூறினால்

அத் திருவும் = முன்னே சொன்ன லெட்சுமியும்

சேராள் = ஆங்கு வரமாட்டாள்

ஆங்கு மரணம் வரும் = சாவும் நேரிடலாம்.

My old article:

ஞயம்பட உரை; வெட்டெனப் பேசேல்; பழிப்பன பகரேல்;

Post No.3114; Date: 2 September 2016

 

–Subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: