அமிழ்தினிய பா ரதியே! தினமுனைப் பணிவோம் பாரதியே! (Post No.4201)

Written  by S.NAGARAJAN

 

Date: 11 September 2017

 

Time uploaded in London-5-51 am

 

Post No. 4201

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

 

பாரதியாரின் நினைவுக்கு அஞ்சலி!

 

அமிழ்தினிய பா ரதியே! தினமுனைப் பணிவோம் பாரதியே!

 

ச.நாகராஜன்

 

இருளகற்றும் இனிய தமிழ் பெருமையினை நிலை நாட்டினாய்

மருளகற்றும் விதமெனவே வெள்ளையரை விரட்டி ஓட்டினாய்

****

நல்லோர்கள் புகழ்தம்மை நாளும் சொல்லிக் கவி பாடினாய்

அல்லோர்கள் அரக்கர்தமை இனம் காட்டிச் சாடினாய்

**                        தெய்வ பக்தி தேசபக்தி இரு கண் என இனிய மொழி கூறினாய்

செய்வதறியா மக்களுக்கோர் வழிகாட்டிப் புகழேணியில் ஏறினாய்

***

தமிழ்க்கவியே! சொற்கள் எனும் தேர் ஓட்டும் சாரதியே!

அமிழ்தினிய பா ரதியே! தினமுனைப் பணிவோம் பாரதியே!

***

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: