கோழி மிதித்து குஞ்சு முடமாகுமா? கோழி பற்றிய பழமொழிகள் (Post No.4240)

Compiled by London Swaminathan

 

Date: 24 September 2017

 

Time uploaded in London-  6-21 AM

 

Post No. 4240

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

1.கோழி அடிக்கிறதுக்கு குறுந்தடியா?

2.கோழி களவு போக ஆடுவெட்டிப் பொங்கல் இடுகிறதா?

3.கோழி கறுப்பானால் அதன் முட்டையும் கறுப்பா?

4.கோழி கறுப்போ சிவப்போ அதன் முட்டை வெள்ளைதானே?

5.கோழி கூப்பிட்டு விடிகிறதா? நாய் குலைத்து விடிகிறதா?

6.கோழி கூவிப் பொழுது விடிந்தது

7.கோழி கொடுத்துக் குரலும் அழுகிறதா?

8.கோழிக்கறி என்றதும் கொண்டாடிக் கொண்டதும்,கீரைத் தண்டாணம் அடா சுப்பா கீரைத் தண்டாணம் அடா!

9.கோழிக் கறி கொடுத்து குயில் கறி வாங்கினாற் போல

10.கோழிக் காய்ச்சலும் குண்டன் காய்ச்சலும் விடாது

11.கோழிக் குஞ்சுக்குப் பால் கொடுத்தது போல

12.கோழி சிறகால் குஞ்சுகளைக் காப்பது போல

13.கோழி தட்டிக் கூவுமா?

14.கோழி திருடியும் கூடிக் குலாவுகிறாள்

15.கோழி தின்ற கள்ளனுடன் கூடி நின்று உலாவுகிறான்

 

16.கோழி போனதும் அல்லாமல் குரலும் போச்சுது

17.கோழி மிதித்துக் குஞ்சு முடம் ஆகுமா?

18.கோழி முடத்துக்குக் கடா வெட்டி காவு கொடுக்கிறதா?

19.கோழி முடத்துக்கு கடா வெட்டிப் பலியிட்டது போல

20.கோழி முட்டைக்குத் தலையுமில்லை, கோயிலாண்டிக்கு முறையுமில்லை

 

21.கோழி முட்டைக்கு மயிர் பிடுங்குதல்

22.கோழியின் காலில் கச்சையைக் கட்டினாலும் குப்பையைச் சீக்கும்

23.கோழியைக் கேட்டோ ஆணம் காய்ச்சுகிறது?

24.குப்பையும் கோழியும் போலக் குருவும் சீடனும்

25.குருட்டுக் கோழி தவிட்டுக்கு வீங்கினது போல

26.பெட்டைக் கோழி கூவி பொழுது விடியுமா?

27.பெட்டைக் கோழி தட்டிக் கூவுமா?

28.ஆடி கழிஞ்ச அஞ்சாம் நாள் கோழி அடிச்சுக் கும்பிட்டானாம்

 

ஒவ்வொரு பழமொழியையும் ஆழ்ந்து படித்தால், தொட்டனைத்து ஊறும் மணற்கேணி போல, புதுப்புது பொருள்கள் புலப்படும்!

இது தவிர, உங்களுக்குத் தெரிந்த கோழி, சேவல் பற்றிய பழமொழிகளை, கருத்துப் பதிவு செய்யும் (Comments Column) இடத்தில் பதிவு செய்தால் தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் உங்களுக்கு என்றென்றும் கடமைப் பட்டிருக்கும்.

—Subham–

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: