ஆஹா! அபார விஞ்ஞான வளர்ச்சி! ஆனால் மனிதன் .. ?! (Post No.4394)

Written by S.NAGARAJAN

 

 

Date: 14 NOVEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 5-20 am

 

 

Post No. 4394

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures are not related to the story.

 

 

அறிவியல் தாக்கம்

 

ஆஹா! அபார விஞ்ஞான வளர்ச்சி! ஆனால் மனிதன் .. ?!

 

ச.நாகராஜன்

 

1

 

நாளுக்கு நாள் விஞ்ஞானத்தின் தாக்கம் மனித வாழ்க்கையின் எல்லாப் பகுதிகளிலும், எல்லா அம்சங்களிலும் வந்து விட்டது – ஆன்ம வளர்ச்சியைத் தவிர.

இதைப் பலரும் கவலையுடன் சுட்டிக் காட்டி வருகின்றனர்.

சாது டி.எல்.வாஸ்வானி 365 நாளுக்குமான தினசரி சிந்தனைகளைத் தனது “Breakfast With God” என்ற நூலில் தந்திருக்கிறார்.

அதில் பிப்ரவரி 22ஆம் தேதிக்கான நற்சிந்தனை இது:

 

The Modern man is proud of his progress, his science, his commerce and mechanical inventions.

 

This scientific age is, to many, the age of wonders; yet is man unhappy still! This age of wonders is, also, an age of deep unrest.

 

There is weariness in many hearts.

 

In this mechanical age man is becoming, more and more, a machine himself.

Not until he rises above the machine into a realm of the Atman may man be truly happy.

 

பொருள் பொதிந்த சிந்தனை அல்லவா இது! இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தப் போய் மனிதன் இயந்திரமாகவே இதயமின்றி ஆகி விடுவானோ?!

 

ரொபாட்டில் இனி இரு வகை இருக்குமோ? ரொபாட்,மனித ரொபாட் என்று??!!

2

ஹரி கிஷன் தாஸ் அகர்வால் (Hari Kishandas Aggarwal) என்ற சிந்தனையாளர் Peace  Of Mind  என்ற இரண்டு பாகம் கொண்ட நூலில் 775 பாக்களைப் புனைந்துள்ளார்.

அதில் சில:

 

Change

 

The Stone age has gone

The Iron age has gone

The bullock-cart age has gone

The Jet age has come

Contentment has gone

Discontentment has come (Verse 409)

 

Paradoxes of Materialism – I

Inventions have increased and the wants too,

The doctors have multiplied and the diseases too,

Weapons have grown and the wars too,

Production has doubled and the population too. (Verse 548)

 

Paradoxes of Materialism – II

Science has developed and the destruction too,

Employment has increased and the strikes too,

Wealth has increased and poverty too,

Education has increased and ignorance too. (Verse 549)

 

Paradoxes of Materialism – III

Vegetables have increased and the non-vegetarians too,

Politicians have increased and the problems too,

Leaders have increased and the labels too,

Religions have increased and the repulsions too. (Verse 550)

 

இவர் இப்படிக் கூறுவதெல்லாம் சரிதானே!

 

3

விஞ்ஞானம் வளர்கிறது. அதைக் குட்டிக் குழந்தைகள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டமா, என்ன?

பார்த்தார் ஒரு கவிஞர், குழந்தைகளுக்கான் ‘ட்விங்கிள், ட்விங்கிள், லிட்டில் ஸ்டார் பாடலைக் கூட விட்டு வைக்கவில்லை. பாடினார் இப்படி:-

 

Twinkle, twinkle little star,

How I wonder where you are:

High above I see you shine,

But, according to Einstein,

You are not where you pretend,

You are just around the bend;

And your sweet seductive ray

Has been leading man astray

All these years – O, Little Star,

Don’t you know how bad you are?

 

சரி, குழந்தைகள் ஒரு புறம் இருக்கட்டும், வாலிபர்களும், பருவ மங்கைகளும் விஞ்ஞானத்தால் வளர்ந்தார்களா?

ஒரு கவிஞர் பதிலிறுக்கிறார் இப்படி:

 

A girl at college, Miss Breese,

Weighed down by B.A.’s and Litt.D’s

Collapsed from the strain

Said the doctor, “’T is plain

You are killing yourself – by degrees.

 

4

சிந்திக்க வேண்டும் சற்று!

எதை எதை எந்தெந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டுமோ அதை அதை அந்த்ந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டும்.

அறிவியலுக்கு ஒரு இடம்; ஆன்மீகத்திற்கு முதலிடம்!

புரிந்தால் சரி!

****

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: