பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 3 (Post No.4486)

Date: 13 DECEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 4-56 am

 

Compiled BY S NAGARAJAN

 

Post No. 4486

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 3

  பாடல்கள் 13 முதல் 18

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

 

 

எண்ணிலா மாட்சியுற்றோன்!

கலைமோகன்

பாடல் எண்: 13 முதல் 15

1

பாரதியின் புகழ் பேச யானோ வல்லேன்

   பார்போற்றப் பாமலர்கள் படைத்தான்; பார்த்தன்

சாரதிபோல் சீரான வழிகள் காட்டிச்

    சார்ந்திடுவீர் சேர்த்திடலா முரிமை யென்றான்!

2

இடியெனக் குரலும் துள்ள

    இரங்குநன் னெஞ்சும் கொண்டு

விடிதலு மென்றோ வெங்கள்

    வளமையு மென்றோ அன்னை

அடிமனத் துயரம் தன்னைத்

    தவிர்த்திடத் தக்கோ ரேநீர்

துடித்தெழத் தயக்கம் கொண்டே

     துஞ்சுதல் அழகோ வென்றான்!

3

சன்மார்க்க நெறியினில் சமரசத் தூதனெனச்

     சமயங்கள் சார்ந்து நின்றோன்

அன்பாகிச் சக்தியாம் அன்னையவள் தாளினை

      அருள்கவென ஆட்சி கொண்டோன்

என்பாகி உடலமே இளைத்துமிடி சூழினும்

    எஃகென உயர்ந்து வென்றோன்

எந்நாளும் சோர்விலா தெழுச்சிமிகு வீரனாய்

     எண்ணிலா மாட்சி யுற்றோன்!

தமிழ்க் குயில் கவிதைத் தொகுப்பில் கவிஞர் பற்றித் தரப்பட்டுள்ள குறிப்பு:

‘கலை மோகன்’: இப்புனைப் பெயர்க்குரியவர் ல.ராமகிருஷ்ணன். சேதுபதி உயர் பள்ளியில் எழுத்தராகப் பணி செய்பவர். கவிதை நயம் கொண்ட பல பாக்கள் புனைந்துள்ளார். நாடகங்களும் எழுதியுள்ளார்.

 

 

பாடல் எண்: 16 மற்றும் 17

 

பாரதி பிள்ளைத் தமிழ்

மு.சதாசிவம்

1

செங்கீரைப் பருவம்

சுவைபல தருமொழி ஒருமொழி எங்கள் தங்கத் தமிழ்மொழியில்

   கவிபல இசையுடன் உணர்வெனும் பக்தி சேர்ந்தே பலபாடல்

உவகையை “அவனு”ளம் கொளும்வகைப் பாடிப் போந்த திருவடியார்

        உளம்செலும் வழியினில உனதுளம் போக்கி;                   

       கண்ணன்    எனுமிறையை

நவமுறைக் கவிகளில் நயமுறப்பாடும் நல்லோய்! தமிழ்நாட்டின்

  நிறைபுகழ் பரவிட வழிசொலும் எங்கள் பாண்டித் திருமகனே!

புவிமிசைக் கவிகளில் தனியிடம் பெற்றோய்! செங்கோ செங்கீரை!

                   புகழொடு வறுமையின் முழுமையைக் கண்டோய்   

                    செங்கோ செங்கீரை!

2

முத்தப் பருவம்

 

அருள்நனி சுரக்கின்ற அமுதத்தை அறிவினை;          

                அன்பர்தம் நெஞ்சம் வாழும்:

      அமர்க்களம் தன்னிலொரு அருச்சுனன்

           தெளிவுபெற அறைந்திட்ட கீதை வாழ்வை;

பெருமறம், தூங்காமை, கல்விசேர் அரசனாய்ப்

            பேசியே  பெருமை கொண்டு,

         பிறப்பினை அறுக்கின்ற நினைப்பவர்

            உளவாழ்வை, பின்னரும் வேலையாளாய்,

பெருமையுடன் கொண்ட நீ அன்னவன் தன் மூலம்

             பேரறிவு, சீர்,சிறப்பு

         பேசுநற் கீர்த்தியுடன், இளமாண்பு, சிவஞானம்,

               கவியோடு செல்வத்தையும்

அருமையுடன் பெற்றவ! அவைகளையே

         அடியனேன் அடைந்திட முத்த மருளே!

      அழைக்கிறேன் அறிவொளி! திழைக்கின்ற

           தமிழ்க்கவி! அன்புடன் முத்தமருளே!

 

தமிழ்க்குயில் கவிதைத் தொகுப்பு நூலில் கவிஞரைப் பற்றித் தரப்பட்டுள்ள குறிப்பு:

 

 

மு.சதாசிவம்: ‘வித்துவான்’ பட்டம் பெற்றவர். யாப்பறி புலவர். நல்ல பேச்சாளர். வேம்பத்தூரார் வழி வந்தவர். கேப்ரன் ஹால் பெண்டிர் உயர்-பயிற்சிப் பள்ளிகளில் தமிழாசிரியராகப் பணிபுரிபவர்.

 

 

பாடல் எண்: 18

எண்ணங் கேள்!

கா.தேவராசக்கனி

 

 

ஊருலகைக் காப்பாற்று முத்தமராங் கள்ளமிலா

ஏருழவர் கைவினைகள் எக்களித்துப் பூரிக்குந்

தோட்டங்கள், புன்செய்கள், தோப்புகள், ஓங்குபனைக்

கூட்டங்கள், வெண்பருத்திக் காடுகள், ஓடைகள்;

செய்யாத கோலத்தார், செங்கரும்புச் சாறனைய

பொய்யாத நெஞ்சத்துப் பூத்தமுகத் தாய்மார்கள்

தம்முழைப்புத் தாங்கித் தமிழ்மணக்கு மண்பிறந்த

செம்மனத்துச் சான்றோனே! செப்பேட்டுச் சாசனமே!

காலத்தின் மூலத்தைக் கானக் கவிகளிலே

சீலத்தால் வைத்தவனே! சீரிடத்தைப் பெற்றவனே!

மூக்குடைந்த மானிடர்க்கு மூத்தநெறி யாத்தவனே!

மாக்கவிஞர் பேரணிக்கு வாய்த்த தளபதியே!

உண்மைக்குப் பாமுழங்கி, உள்ளார்ந்த நேசமுடன்

பெண்மைக்குக் காப்பான பேராண்மை மாமலையே!

பாரதத்தின் பண்பாட்டைப் பைந்தமிழ்த் தேன்குழைத்துக்

காரணைத்த மாமழைபோற் காசினிக்குப் பெய்தவனே!

தேவருக்குத் தேவனெனத் தோன்றுந் தலைமகனே!

பாவலர்க்குப் பாவலனே! பாமணியே! பாரதியே!

உன்னையான் வாழ்த்துவதால் உன்வழியிற் சென்றிடுவேன்:

சின்னஞ் சிறுமதியைச் ‘சீ’யென்பேன்! எண்ணங் கேள்!

மானுடத்தை வாழ்விக்கு மாண்பார்ந்த ஆன்மீகம்,

ஊனுடம்புக் கெட்டா உயர்காதற் றத்துவம்,

பாரத ஒற்றுமை, பாரின் நலவாழ்வு

வேறெதுவும் வேண்டேன் வினை!

 

தமிழ்க் குயில் கவிதைத் தொகுப்பில் கவிஞரைப் பற்றித் தரப்பட்டுள்ள குறிப்பு:

கா.தேவராசக்கனி: தமிழுணர்ச்சி மிகுந்த நல்ல கவிஞர். கவியரங்கேறியவர். ராஜபரமேசுவரி பள்ளியில் பணி செய்யும் ஆசிரியர்.

 

****                                             தொடரும்

குறிப்பு : இந்தப் பகுதிக்கு பாரதி பற்றி எழுதப்பட்ட பாடல்களை ஸ்கேன் செய்தோ, போட்டோ எடுத்தோ அனுப்பி உதவலாம். கவிஞரின் பெயர், அவரைப் பற்றிய 50 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் உள்ள குறிப்பு, பாடல் வெளியிடப்பட்ட இதழ் அல்லது நூல் பற்றிய குறிப்பு ஆகியவற்றையும் அனுப்ப வேண்டுகிறோம். 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: