பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 21(POST NO.4566)

Date: 31  DECEMBER 2017

 

Time uploaded in London-6-25 am

 

Compiled by S NAGARAJAN

 

Post No. 4566

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 21

  பாடல்கள் 132 முதல் 134

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை அவர்களின் பாடல்கள்

பாடல்கள் 132,133

பாரதி ஜயந்தி மலர்

 

ஆரியத்தில் செந்தமிழில் ஆங்கி லத்தில்

              அரியபல நூல்கள் ஆய்ந்து கற்ற

பேரறிஞர் எழுதுமெழுத் தோவி யங்கள்

       பெற்றபெரும் செல்வமெனப் பேணுமிந்தப்

 

           பாரதி ஜயந்தி மலரின் வாசம்

              பாரெங்கும் பரவிநிதம் பரிம ளிக்கச்

சீருயரும் காளிகட்டப் பதியில் வாழும்

              தேவிபரா சத்திபதம் சேவிப் போமே

(கல்கத்தா பாரதி தமிழ்ச் சங்கம் 1949)

 

பாடல் 134

பாரதி மண்டபம்

 

இராகம் – வஸந்தா        தாளம் – ஆதி

 

பல்லவி

மண்டபம் வாழ்கவே! – பாரதி

               மண்டபம் வாழ்கவே!           (மண்டபம்)

 

அநுபல்லவி

             தண்டமிழ் போல அவன்

                 தந்த கவிகள் போல

             எண்டிசையும் போற்றும்

                 இமைய மலையே போல    (மண்டபம்)

 

சரணம்

             பாரத சக்தி வளர் – பீடமாய்

                 பைந்தமிழ்க் காலயமாய்

             வீரசுதந்தி ரத்தின்

                 வெற்றி நிலைக் களமாய்

             சூரிய சந்திரர் இந்தத்

                 தொல்லுல குள்ளளவும்      (மண்டபம்)

 

கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை: கவிஞரைப் பற்றிய குறிப்பு ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளது.

 

குறிப்பு : இந்தப் பகுதிக்கு பாரதி பற்றி எழுதப்பட்ட பாடல்களை ஸ்கேன் செய்தோ, போட்டோ எடுத்தோ அனுப்பி உதவலாம். கவிஞரின் பெயர், அவரைப் பற்றிய 50 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் உள்ள குறிப்பு, பாடல் வெளியிடப்பட்ட இதழ் அல்லது நூல் பற்றிய குறிப்பு ஆகியவற்றையும் அனுப்ப வேண்டுகிறோம்.

****

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: