பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 34 (Post No.4654)

Date: 24 JANUARY 2018

 

Time uploaded in London- 5-44 am

 

Written  by S NAGARAJAN

 

Post No. 4654

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

SHARE IT WITH AUTHOR’S AND BLOG’S NAME; DON’T DELETE IT; PICTURES ARE NOT OURS. BEWARE OF COPYRIGHT LAWS.

 

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 34

  பாடல்கள் 194 முதல் 197

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : .நாகராஜன்

கண்ணதாசன் பாடல்கள்

மரணத்தை வென்ற மகாகவி

ஆசை தனக்கொரு காணிநிலம்என்று

   அற்புதப் பாட்டிசைத்தான் – அன்று

ஆறறிவற்றவர் தம்மிடையே தமிழ்

   ஆனந்தக் கூத்தடித்தான்!

மீசை துடித்திட மேனிகொதித்திட

   வீரக்கனல் வடித்தான் – கவி

வேந்தன் உலகத்து மாகவிவாணரை

   வெல்லும் தமிழ் கொடுத்தான்

 

 

தந்தையர் நாடென்ற பேச்சினிலேஒரு

    சக்தி பிறக்குதென்றான் – அவன்

சாப்பிடும்  சோற்றுக்கு வைக்கவில்லைகவிச்

    சந்ததி வைத்துச் சென்றான்

சிந்தையணுவிலும் ரத்தத்திலும் இந்த

    தேசத்தில் பாசம்வைத்தான் – அட!

தீயொரு பக்கமும் தேனொரு பக்கமும்

    தீட்டிக் கொடுத்து விட்டான்!

 

சந்திரர் சூரியர் உள்ளவரையிலும்

   சாவினை வென்றுவிட்டான் – ஒரு

சாத்திரப் பாட்டினில் பாரததேசத்தின்

   தாய்மையை வார்த்துவிட்டான்

இந்திர தேவரும் காலில்விழும்படி

   என்னென்ன பாடிவிட்டான் – அவன்

இன்றுநடப்பதை அன்றுசொன்னான்புவி

   ஏற்றமுரைத்து விட்டான்!

 

வங்கத்து நீரினை மையத்துநாட்டுக்கு

   வாரிக்கொணர் என்றான் – அந்த

வானம் அளந்துவிஞ் ஞானம்படைத்திட

   வாரும்தமிழ ரென்றான்

சிங்க மராட்டியர் கற்பனைக்கீடொரு

   சேரத்துத் தந்தமென்றான் -இந்த

தேசபெருமைக்கு ஆரம்பம் செய்தவன்

   பாரதித்தேவன் என்பான்!

 

தொகுப்பாளர் குறிப்பு:  இந்தக் கவிதை 1978ஆம் ஆண்டில் கல்கி வார இதழில் கண்ணதாசன் எழுதி வந்த ‘கண்ணதாசன் பக்கம் என்ற தொடரில் வெளியாகியுள்ளது.

10-9-1978 அல்லது 17-9-1978 தேதியிட்ட இதழாக இருக்கலாம். (இதழில் ஒன்பதாம் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ளது)

 

கவிஞர் கண்ணதாசன்: கவிஞரைப் பற்றிய குறிப்பு ஏற்கனவே தரப்பட்டுள்ளது.

 

‘***

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: