30 வெற்றிவேற்கை மேற்கோள்கள் (Post No.5378)

COMPILED BY LONDON SWAMINATHAN

Date: 30 August 2018

 

Time uploaded in London – 13-02 (British Summer Time)

 

Post No. 5378

 

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

செப்டம்பர் 2018 காலண்டர்; விளம்பி வருஷம் ஆவணி-புரட்டாசி

 

30 வெற்றி வேற்கை மேற்கோள்களும் ஆங்கிலத்தில் இம்மாத ஆங்கிலக் காலண்டரில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதிவீர ராம பாண்டியனால் இயற்றப்பட்டவை.

 

பண்டிகை நாட்கள்: செப்.2 கிருஷ்ண ஜயந்தி/ ஜன்மாஷ்டமி;

5 ஆசிரியர் தினம்; 11 பாரதி நினைவு தினம்; 13 விநாயக சதுர்த்தி/ பிள்ளையார் சதுர்த்தி; 25- மாளயபக்ஷம் ஆரம்பம்

 

அமாவாசை -9; பௌர்ணமி- 24; ஏகாதஸி- 6, 20

முகூர்த்த நாட்கள்- 6, 12

 

செப்டம்பர் 1 சனிக்கிழமை

 

எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆகும்

 

செப்டம்பர் 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை

 

கல்விக்கழகு கசடற மொழிதல்

 

செப்டம்பர் 3 திங்கட்கிழமை

செல்வர்க்கழகு செழுங்கிளை தாங்குதல்

 

செப்டம்பர் 4 செவ்வாய்க்கிழமை

வேதியர்க்கழகு வேதமும் ஒழுக்கமும்

 

செப்டம்பர் 5 புதன்கிழமை

மன்னவர்க்கழகு செங்கோல் முறைமை

 

செப்டம்பர் 6 வியாழக்கிழமை

வணிகர்க்கழகு வளர் பொருளீட்டல்

 

செப்டம்பர் 7 வெள்ளிக்கிழமை

உழவர்க்கழகு ஏர் உழுதூண் விரும்பல்

 

 

செப்டம்பர் 8 சனிக்கிழமை

மந்திரிக்கழகு வரும்பொருளுரைத்தல்

 

செப்டம்பர் 9 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தந்திரிக்கழகு தறுகண் ஆண்மை

 

 

செப்டம்பர் 10 திங்கட்கிழமை

உண்டிக்கழகு விருந்தோடுண்டல்

 

செப்டம்பர் 11 செவ்வாய்க்கிழமை

பெண்டிர்க்கழகு எதிர்பேசாதிருத்தல்

 

செப்டம்பர் 12 புதன்கிழமை

குலமகட்கழகு தன் கொழுநனைப் பேணுதல்

 

செப்டம்பர் 13 வியாழக்கிழமை

அறிஞர்க்கழகு கற்றுணர்ந்தடங்கல்

 

செப்டம்பர் 14 வெள்ளிக்கிழமை

வறிஞர்க்கழகு வறுமையில் செம்மை

 

செப்டம்பர் 15 சனிக்கிழமை

தேம்படு பனையின் திரள் பழத்தொரு விதை
வானுற ஓங்கி வளம்பெற வளரினும்
ஒருவர்க்கிருக்க நிழலாகாதே (வெற்றி வேர்க்கை)

 

தெள்ளிய வாலின் சிறு பழத்தொரு விதை

தெண்ணீர்க் கயத்துச் சிறுமீன் சினையினும்

நுண்ணிதே யாயயினும் அண்ணல் யானை

அணிதேர்ப் புரவி ஆள் பெரும்படையொடு

மன்னர்க்கிருக்க நிழலாகும்மே

நறுந்தொகை (வெற்றி வேற்கை)

 

செப்டம்பர் 16 ஞாயிற்றுக்கிழமை

பெரியோர் எல்லாம் பெரியரும் அல்லர்

 

செப்டம்பர் 17 திங்கட்கிழமை

சிறியோர் எல்லாம் சிறியரும் அல்லர்

 

செப்டம்பர் 18 செவ்வாய்க்கிழமை

பெற்றோர் எல்லாம் பிள்ளைகள் அல்லர்

 

செப்டம்பர் 19 புதன்கிழமை

உற்றோர் எல்லாம் உறவினர் அல்லர்

 

 

செப்டம்பர் 20 வியாழக்கிழமை

கொண்டோர் எல்லாம் பெண்டிரும் அல்லர்

 

செப்டம்பர் 21 வெள்ளிக்கிழமை

அடினும் ஆவின் பால் சுவை குன்றாது

 

செப்டம்பர் 22 சனிக்கிழமை

 

சுடினும் செம்பொன் தன் ஒளி கெடாது

 

செப்டம்பர் 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை

 

அரைக்கினும் சந்தனம் தன் மணம் அறாது

 

செப்டம்பர் 24 திங்கட்கிழமை

 

புகைக்கினும் காரகில் பொல்லாங்கு கமழாது

 

செப்டம்பர் 25 செவ்வாய்க்கிழமை

 

கலக்கினும் தன் கடல் சேறு ஆகாது – வெற்றி வேற்கை

 

செப்டம்பர் 26 புதன்கிழமை

அடினும் பால்பெய்துகைப் பறாது பேய்ச்சுரைக்காய்

 

செப்டம்பர் 27 வியாழக்கிழமை

 

ஒருநாள் பழகினும் பெரியோர் கேண்மை

இரு நிலம் பிளக்க வேர் வீழ்க்கும்மே

 

 

செப்டம்பர் 28 வெள்ளிக்கிழமை

 

நூறாண்டு பழகினும் மூர்க்கர் கேண்மை

நீர்மேல் பாசிபோல் வேர் கொள்ளாதே

 

 

செப்டம்பர் 29 சனிக்கிழமை

 

பெருமையும் சிறுமையும் தான் தர வருமே

 

 

செப்டம்பர் 30 ஞாயிற்றுக்கிழமை

 

சிறியோர் செய்த சிறுபிழை எல்லாம்

பெரியோராயின் பொறுப்பது கடனே

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: