லீட்னெர் காலமானார்- 1899-ம் ஆண்டு பத்திரிக்கைச் செய்தி (Post No.5414)

Compiled by London Swaminathan

 

swami_48@yahoo.com

Date: 10 September 2018

 

Time uploaded in London – 18-52 (British Summer Time)

 

Post No. 5414

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

1899ஆம் ஆண்டு மொழியியல் அறிஞர் டாக்டர் லீட்னர் இறந்தவுடன் விவேக சிந்தாமணியில்

ஒரு அனுதாபச் செய்தி வெளியானது.

 

இதோ அந்தச் செய்தி:–

 

Gottlieb Wilhelm Leitner or Gottlieb William Leitner M.A., Ph.D., L.L.D., D.O.L. (14 October 1840 – 22 March 1899) was a British orientalist.

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: