அய்யங்காருக்கு பாரதியார் கடிதம் (5469)

அய்யங்காரின் அற்புத தமிழ் சேவை-3 (Post No.5469)

 

Compiled by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com
Date: 25 September 2018

 

Time uploaded in London – 9-17 am (British Summer Time)

 

Post No. 5469

 

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

 

இது பகுதி 3

 

பாரதியார், வ,உ. சிதம்பரம் பிள்ளை, உ.வே.சா. ஆகியோர் பல சமயங்களில் மு. இராகவையங்காரைப் பாராட்டி எழுதிய கடிதங்கள் இவை.

 

முதல் இரண்டு பகுதிகளைப் படித்துவிட்டு இதைப் படிக்கவும்.

 

 

 

 

–subham–

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: