அவ்வையாரின் ஆத்திச் சூடி பொன்மொழிகள் (Post No.5478)

COMPILED by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 27 September 2018

 

Time uploaded in London – 7-27 am (British Summer Time)

 

Post No. 5478

 

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

அக்டோபர் 2018 காலண்டர்

விளம்பி-புரட்டாசி/ஐப்பசி

அவ்வையாரின் ஆத்திச் சூடி பொன்மொழிகள்

பண்டிகை நாட்கள்:- அக்டோபர் 2 காந்தி ஜயந்தி ,  8 மஹாளய அமாவாசை,9  நவராத்ரி ஆரம்பம், 18 ஸரஸ்வதி பூஜை,  19 விஜய தஸமி/ துர்கா பூஜை

 

அமாவாஸை- அக்டோபர் 8; பௌர்ணமி- 24;

ஏகாதஸி விரத நாட்கள்-அக்டோபர்  5, 20; முஹூர்த்த நாட்கள்- அக்டோபர் 9, 28, 31

 

அக்டோபர் 1 திங்கட் கிழமை

அறம் செய விரும்பு

1.DESIRE TO DO VIRTUE / DESIRE TO DO CHARITY.

 

அக்டோபர் 2 செவ்வய்க் கிழமை

ஆறுவது சினம்

2.ANGER SHOULD BE SUBDUED.

 

அக்டோபர் 3 புதன் கிழமை

இயல்வது கரவேல்

3.DO NOT CONCEAL YOUR MEANS/ DO NOT REFUSE HELP WHERE IT IS PRACTICABLE.

 

அக்டோபர் 4 வியாழக் கிழமை

ஈவது விலக்கேல்

4.DO NOT PREVENT GIVING ALMS.

 

அக்டோபர் 5 வெள்ளிக் கிழமை

உடையது விளம்பேல்

5.DO NOT BOAST OF YOUR POSSESSIONS/ DO NOT SPEAK IN PRAISE OF YOUR GREATNESS.

 

அக்டோபர் 6 சனிக் கிழமை

ஊக்கமது கைவிடேல்

6.DO NOT LOSE YOUR COURAGE/ CEASE NOT TO PERSEVERE

 

அக்டோபர் 7 ஞாயிற்றுக் கிழமை

எண் எழுத்து இகழேல்

7.DO NOT DESPISE NUMBERS AND LETTERS/ DO NOT NEGLECT THE STUDY OF ARITHMETIC AND GRAMMAR

 

அக்டோபர் 8 திங்கட் கிழமை

ஏற்பது இகழ்ச்சி

8.BEGGING IS DISGRACEFUL

அக்டோபர் 9 செவ்வய்க் கிழமை

ஐயமிட்டு உண்

9.GIVE ALMS AND THEN EAT

 

அக்டோபர் 10 புதன் கிழமை

ஒப்புரவு ஒழுகு

10.CONDUCT YOURSELF CONSISTENTLY/ FOLLOW ESTABLISHED CUSTOMS

 

 

அக்டோபர் 11 வியாழக் கிழமை

ஓதுவது ஒழியேல்

11.CEASE NOT TO LEARN/ DO NOT NEGLECT THE STUDY OF THE VEDAS

 

அக்டோபர் 12 வெள்ளிக் கிழமை

ஔவியம் பேசேல்

12.DO NOT SPEAK ENVIOUSLY

 

அக்டோபர் 13 சனிக் கிழமை

கண்டு ஒன்று சொல்லேல்

13.DO NOT SAY ONE THING AFTER SEEING ANOTHER/ DO NOT SAY ONE THING TO A MAN’S FACE AND ANOTHER BEHIND HIS BACK

 

அக்டோபர் 14 ஞாயிற்றுக் கிழமை

ஙப் போல் வளை

14.BE UNITED TO YOUR RELATIVES LIKE THE LETTER OR BEND LIKE ‘NGA’

THERE ARE FOUR DIFFERENT READINGS FOR THIS SAYING.

LIKE THE SHAPE OF THE LETTER ’ ங ‘ SURROUND AND PROTECT YOUR RELATIVES.

DRAW UP YOUR FORCES ENCOMPASSING THE ENEMY IN THE FORM OF LETTER ‘ ங ‘

 

STAND LIKE THE LETTER ங ‘ ‘ AND FIGHT I.E. AS THE CONSONANT ‘ ங ‘ TAKES AN INTERMEDIATE POSITION IN WORDS TAKE A STAND BETWEEN THE VAN AND REAR OF YOUR ARMY AND FIGHT.

 

BUILD THE ENTRANCE OF THE FORT IN WINDINGS LIKE THE LETTER ங ‘ ‘

 

 

அக்டோபர் 15 திங்கட் கிழமை

சனி நீராடு

15.BATHE ON SATURDAY (WITH OIL)’ BATHE THE BODY IN SPRING WATER, FIRST BATHING THE DEFILED MIND IN TRUTH.

 

அக்டோபர் 16 செவ்வய்க் கிழமை

ஞயம்பட உரை

16.SPEAK SO AS TO GIVE PLEASURE

 

அக்டோபர் 17 புதன் கிழமை

இடம்பட வீடு இடேல்

17.DO NOT BUILD TOO LARGE A HOUSE

 

அக்டோபர் 18 வியாழக் கிழமை

இணக்கம் அறிந்து இணங்கு

18.BE FRIENDLY ON EXPERIENCING FRIENDSHIP

 

அக்டோபர் 19 வெள்ளிக் கிழமை

தந்தை தாய் பேண்

19.PROTECT YOUR FATHER AND MOTHER

 

அக்டோபர் 20 சனிக் கிழமை

நன்றி மறவேல்

20.FORGET NOT A BENEFIT

 

அக்டோபர் 21 ஞாயிற்றுக் கிழமை

பருவத்தே பயிர் செய்

21.SOW IN DUE SEASON

அக்டோபர் 22 திங்கட் கிழமை

மன்று பறித்து உண்ணேல்

22.DO NOT LIVE BY LAND WRESTED FROM YOUR NEIGHBOUR/ DO NOT GAIN A LIVELIHOOD BY MEANS OF BRIBES TAKEN IN A COURT OF JUSTICE

 

அக்டோபர் 23 செவ்வய்க் கிழமை

இயல்பு அலாதன செயேல்

23.DO NO IMPROPER ACTION/ DO NOT WANDER ABOUT DELUDED BY THE SENSES

 

அக்டோபர் 24 புதன் கிழமை

அரவம் ஆட்டேல்

24.DO NOT PLAY WITH A SNAKE/  DO NOT SPEAK VAINLY

 

அக்டோபர் 25 வியாழக் கிழமை

இலவம் பஞ்சில் துயில்

25.SLEEP ON A MATTRESS OF SILK COTTON

அக்டோபர் 26 வெள்ளிக் கிழமை

வஞ்சகம் பேசேல்

26.DO NOT SPEAK DECEITFULLY

 

அக்டோபர் 27 சனிக் கிழமை

அழகு அலாதன செயேல்

27.DO NO DISGRACEFUL ACTION

 

அக்டோபர் 28 ஞாயிற்றுக் கிழமை

இளமையில் கல்

28.LEARN FROM CHILDHOOD

 

அக்டோபர் 29 திங்கட் கிழமை

காப்பது விரதம்

29.FORGET NOT YOUR DUTY (CHARITABLE ACTIONS ARE INTENDED)

 

அக்டோபர் 30 செவ்வய்க் கிழமை

அனந்தல் ஆடேல்

30.DO NOT SLEEP TOO LONG

அக்டோபர் 31 புதன் கிழமை

கடிவது மற

31.AVOID UNKIND WORDS

 

—SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: