மஹாபாரத பெயர்கள் தேடும் போட்டி (Post No.5575)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 22 October 2018

Time uploaded in London – 12-36

(British Summer Time)

Post No. 5575

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

இருபதுக்கும் மேலான மஹாபாரத பெயர்கள் இந்தக் கட்டத்தில் மறைந்துள்ளனர்; கண்டுபிடியுங்கள்; கீழேவி டையும் உளது; கண்டு மகிழ்க.

மஹாபாரத பெயர்கள் தேடும் போட்டி (Post No.5575)

 

 

 

ANSWERS

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: