கணபதியின் 16 நாமாக்கள் (பெயர்கள்) WORD SEARCH (Post No.5653)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 11 November 2018

GMT Time uploaded in London –20-44
Post No. 5653

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

16 NAMES OF LORD GANESH IN TAMIL WORD SEARCH

 

இந்தக் கட்டத்தில் மஹா கணபதியின் 16 நாமாக்கள் இருக்கின்றன. எந்த பூஜையைத் துவங்கும் முன்னரும் மஞ்சள் பொடியால் பிள்ளையார் போல குவித்து வைத்து இந்தப் பதினாறு பெயர்களையும் சொல்லி மஞ்சள் பிள்ளையாரை அர்ச்சித்து வழிபாட்டடினைத் துவங்குவர். நீங்களும் கட்டத்தில் கண்டு பிடியுங்கள். விடையும் கீழே உளது தினமும் படித்துப் புண்ணியம் பெறலாம்.

ஸு மு ன் பி
வி XXXXXXXXX XXXXXXXX
க் து ணா
  ன கே போ த் ர்
ந் ரா ம் ஜா
  ஜ தூ க்ஷ ன்
ன் வி நா
தி ந் பா
ம் க் து ண்
16 நா மா க் ள்
ஹே ஸூ ர் ர்
வஜ ர் பூ ந் ஸ்

 

 

Answer

1.ஸுமுகன், 2.ஏக தந்தன், 3.கபிலன், 4.கஜகர்ணன், 5.ஹேரம்பன

6.லம்போதரன், 7.தூமகேது, 8.கஜானன், 9.வக்ரதுண்டன்

10.ஸ்கந்த பூர்வஜன்,11.விகடன், 12.விக்னராஜன், 13.கணாத்யக்ஷன்

14.பாலசந்திரன், 15.விநாயகன், 16.ஸூர்ப்பகர்ணன்

-subham-

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: