தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி-30+ சொற்கள் (Post No.5692)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 23 November 2018

GMT Time uploaded in London –14-14
Post No. 5692

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

முப்பதுக்கும் மேலான தமிழ்ச் சொற்களை இக்கட்டத்துக்குள் அடைக்கலாம். கீழே அதற்கு உதவுவதற்காக குறிப்புகள் உள. முடியாதபோது விடைகளைக் காண்க

 1  2  3  4
 5  6  7
 8
9 10 11  12
13  14
15
16  17 18  19
20 21
22 23 24

குறுக்கே

2.பனை மரத்தில் கிடைப்பது

3.கோடாரி; ஒரு அவதாரத்தின் பெயர்

5.வழி, காய்ச்சல்

6.அறைகளின் நாற்புறத்தில் நிற்பது

7.ஒரு கருவி

8.கை, கார்யத்தின் மூலச் சொல்

12.ஆகர்ஷணம்; நடிகைகளிடம் உள்ளது

13.பானை

14.ரசம், குழம்பில் சுவை தருவது

15.தாளிக்க வேண்டியது

16.கோத்திரத்துடன் பேசப்படுவது

  1. அம்பு விடத் தேவை

18.வில்லுடன் வருவது

20.கணவன்; சைவ சித்தாந்தச் சொல்

21.பெண்களின்  நண்பன்

22.விளையாடு, ஆனந்தி

22.பத்தாவது அவதாரம்

23.மக்கள் தேர்ந்தெடுப்பது

கீழே

1.பயிர் செழிக்கத் தேவையானது

2.மனிதனைக் கெடுக்கும் குணம்

3.சாதுவான பிராணி

4.வளைவு

9.இடத்தின் எதிர்ப் புறம்

10.முடிச்சு போன்றது; அவிழ்க்க/தீர்க்க வேண்டியது

11.செலவுக்கு எதிர்ப்பதம்

15.நாய் மீதும் வீசலாம், கட்டிடமும் கட்டலாம்

16.இதில் தானியத்தைச் சேமிக்கலாம்

17.கை கழுவி……, போய்……….. என்று சொல்ல உதவும்

17.கை கால்களில் 5 இருக்கும்

19.வாக்கிய முடிவில் வைப்பது

19.பிராமணர்கள் யாகத்தில் பயன்படுத்தும் இலை; ஒரு மரம்

20.வலிமை

24.குடிக்கக் குடிக்க ஆனந்தம்; குடலைக் கெடுக்கும்

 

ள் சு
சு ம் ர் சு ளி
ம் வு
ம் ம்
சி ச் ர்
ம் க் ளி பு
ம் கு டு ள்
கு ம் வி ல் ம் பு
தி ம் வை
ர் ளி ல் கி சு

Answers

சுரம், உரம், கரம், வரம், வலம்,  கலம், குலம், குதிர், பதி, கல், கள், கர்வம், பரசு, பசு, சுள்ளி, கள்ளி, சுவர்,

கவர்ச்சி, சுளிவு, வரவு, சிக்கல், வில் அம்பு, புரசு, வைரம் , அரசு, கடுகு, ,விரல், கல்கி, புள்ளி, உளி, களி, ரம்

TAGS–30+ சொற்கள், குறுக்கெழுத்துப் போட்டி

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: