தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி- (Post No.5721)

WRITTEN by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 1 December 2018


GMT Time uploaded in London – 14-19 am

Post No. 5721


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

இந்தக் கட்டத்தில் 25-க்கும் மேலான தமிழ்ச் சொற்கள் இருக்கின்றன. அவற்றைக் கண்டு பிடிக்க, கீழேயுள்ள குறிப்புகள் உதவும். விடைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1
23
 49a

5


6

78


9.
1011

12


131415.16.17


18

19.

குறுக்கே

1. முகமும் பார்க்கலாம்.கண்ணிலும் போடலாம்

2. -இது இல்லாமல் ஒரு நாட்டிற்குள் நுழைய முடியாது

4. 3. வீட்டுக்குத் தேவை; திருட்டைத் தடுக்கும்

5. -கை

5. அழுக்கு

6. 7. (8) – இமயத்திலும் உளது; ஆல்ப்ஸிலும் உளது

9.யானை தின்னும்

11.புத்தகத்துக்கும் உண்டு, வீட்டுக்கும் உண்டு

12. கெட்ட– தின் எதிர்ப்பதம்

14.துக்கம்- என்பதன் எதிர்ப்பதம்

15. எழுப்பு

16.வைட்டமின் பி நிறைந்தது; நெல்லின் ஒரு பகுதி

19.பேரனுக்குப் பாட்டி சொல்லுவது

கீழே

1. சிறுவர்கள் பறவைகளை அடிக்கப்பயன்படுத்தும் கருவி

2. அம்பின் துணைவன்

4. அரசியல்வாதிகளுக்கும் பிடிக்கும்; சாமிக்கும் பிடிக்கும்

6. கெடுப்பதும், வாழ்விப்பதும் இதுதான்

7. கம்யூனிஸ்டுகளுக்குப் பிடித்த நிறம்

8. கட்டிடம் கட்ட உதவும்

8. குருகுலத்தில் கிடைப்பது

9. எண்சான் உடம்புக்கு இதுவே பிரதானம்

9. a – மனிதனின் வாழ்நாளை வீணடிக்கும் ஒரு அங்கம்

10.வாழ்

11.சிடுமூஞ்சி

11.ஆதி சங்கரர் சந்யாசம் வாங்க உதவியது

12.இதைவிட யாரும் மெதுவாக போக முடியாது

13.-பாடல் பிரியன்

14.துப்பாக்கியால் செய்யலாம்; வடையும் செய்யலாம்

15.மக்கள் வசிக்கும் பூமி

16. இது உடையான் படைக்கு அஞ்சான்

17. போய்,,,,, விட்டு,,,,,, கை,,,,,,,

18. கையில் அணிவது

answer:–

Answer:–

ண்ணாடி

விசாடுட் பூ


மு

ல்

சுமா 
ட்
லைச்சிம்
லை
டை
ழை

பி
முப்பு
ல்

ம்சு
புப்சு
த்


விடு

கா

தை

குறுக்கே

1.கண்ணாடி,2.விசா,4.பூட்டு ,3சாவி, 5.மாசு, 6.மலைச் 8.சி (7)கரம்,

9.தழை,11.முகப்பு, 12.நல்ல , 15.உசுப்பு, 16.தவிடு,14.சுகம்,19.கதை

கீழே

1.கவட்டை, 3.பூமாலை, 2.வில்- அம்பின் துணைவன், 9.தலை முடி,

6.மழை, 7.சிவப்பு, 8.கல்வி, 8.கல்,8.கரம் ,10.வசி, 11.முதலை,

18.காப்பு, 17.விடு,11.முசுடு, 12.நத்தை, 13.கவி, 14.சுடு, 15.உலகம்,

16.தம்பி,

குறுக்கே

1.கண்ணாடி- முகமும் பார்க்கலாம்.கண்ணிலும் போடலாம்

2.விசா-இது இல்லாமல் ஒரு நாட்டிற்குள் நுழைய முடியாது

4.பூட்டு 3.சாவி- வீட்டுக்குத் தேவை;திருட்டைத் தடுக்கும்

5.கரம் -கை

5.மாசு – அழுக்கு

6.மலைச் 7.சி (8)கரம் – இமயத்திலும் உளது; ஆல்ப்ஸிலும் உளது

9.தழை- யானை தின்னும்

11.முகப்பு- புத்தகத்துக்கும் உண்டு, வீட்டுக்கும் உண்டு

12.நல்ல- கெட்ட– தின் எதிர்ப்பதம்

15.உசுப்பு- எழுப்பு

16.தவிடு- வைட்டமின் பி நிறைந்தது; நெல்லின் ஒரு பகுதி

14.சுகம்- துக்கம்- என்பதன் எதிர்ப்பதம்

19.கதை- பேரனுக்குப் பாட்டி சொல்லுவது

கீழே

1.கவட்டை- சிறுவர்கள் பறவைகளை அடிக்கப்பயன்படுத்தும் கருவி

2.வில்- அம்பின் துணைவன்

4.பூமாலை- அரசியல்வாதிகளுக்கும் பிடிக்கும்; சாமிக்கும் பிடிக்கும்

6.மழை- கெடுப்பதும், வாழ்விப்பதும் இதுதான்

7.சிவப்பு- கம்யூனிஸ்டுகளுக்குப் பிடித்த நிறம்

8.கல்- கட்டிடம் கட்ட உதவும்

8.கல்வி- குருகுலத்தில் கிடைப்பது

9.தலை-எண்சான் உடம்புக்கு இதுவே பிரதானம்

9.aமுடி- மனிதனின் வாழ்நாளை வீணடிக்கும் ஒரு அங்கம்

10.வசி- வாழ்

11.முசுடு- சிடுமூஞ்சி

11.முதலை- ஆதி சங்கரர் சந்யாசம் வாங்க உதவியது

12.நத்தை- இதைவிட யாரும் மெதுவாக போக முடியாது

13.கவி-பாடல் பிரியன்

14.சுடு- துப்பாக்கியால் செய்யலாம்; வடையும் செய்யலாம்

15.உலகம்- மக்கள் வசிக்கும் பூமி

16.தம்பி- இது உடையான் படைக்கு அஞ்சான்

17.விடு

18.காப்பு- கையில் அணிவது

TAGS-குறுக்கெழுத்துப் போட்டி,கண்ணாடி

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: