தமிழ் குறுக்கு எழுத்து 5-12-2018 (Post No.5739)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 5 December 2018


GMT Time uploaded in London – 14-33

Post No. 5739


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்திலுள்ள தமிழ் சொற்களைக் கண்டுபிடியுங்கள்; விடையும் கீழேஉளது.

குறுக்கே

3.ஏகாதஸி முதலிய விரத நாட்களில் உண்டு மகிழலாம்

5.யானைக்கும் பிடிக்கும்;பக்தர்களுக்கும் பிடிக்கும்;கார்ல் மார்க்ஸுக்கு மட்டும் அபினி.

6.துவாதஸிக்கு அகத்திக்கீரை வாங்கிப் போட்டால் நல்லதாம்

கீழே

1.முருகனின் வாஹனம்

2.இவர் —- — ஆக பணக்காரர்

4.யுவர்களுக்கும் யுவதிகளுக்கும் பிடித்தது

ANSWERS

குறுக்கே

3.பலகாரம், 5.மதம், 6.கோயில் பசு

கீழே

1.நீல மயில், 2.பரம்பரை, 4.காதல்

குறுக்கே

3.பலகாரம்– ஏகாதஸி முதலிய விரத நாட்களில் உண்டு மகிழலாம்

5.மதம்- யானைக்கும் பிடிக்கும்;பக்தர்களுக்கும் பிடிக்கும்;கார்ல் மார்க்ஸுக்குமட்டும் அபினி.

6.கோயில் பசு- துவாதஸிக்கு அகத்திக்கீரை வாங்கிப்போட்டால் நல்லதாம்

கீழே

1.நீல மயில்- முருகனின் வாஹனம்

2.பரம்பரை- இவர் —- ஆக பணக்காரர்

4.காதல்- யுவர்களுக்கும் யுவதிகளுக்கும் பிடித்தது

    நீ   ப    
ப   கா ம்
    ம்  
  கோ யி ல் ப   சு
    ல்   ரை  

TAGS– தமிழ் குறுக்கு எழுத்து, 5-12-2018

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: