தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 6-12-18 (Post No.5744)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 6 December 2018


GMT Time uploaded in London – 8-48 AM

Post No. 5744


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

இன்றைய குறுக்கெழுத்துப் போட்டியில் ஆறு தமிழ்ச் சொற்கள் உள. அவற்றைக்கண்டுபிடிக்க உதவியாக சில வருணனைகள் தரப்பட்டுள்ளன. விடையும் கீழே கிடைக்கும்.

குறுக்கே

2.வற்றாது வளம்தரும் பொன்னி ஆறு

4. ராமனை மிதிலைக்கு அழைத்துச் சென்ற முனிவன்

5.மும்மூர்த்திகள் அவதரித்த தலம்

கீழே

1.கார்பன் டை ஆக்ஸைட்

2.என்ன செய்வது காலத்தின் நிலை அப்படி உள்ளது; சிருஷ்டி,,,,, லய காரண, காரிய……

3.மஞ்சரி,பாப்பா பத்திரிக்கை ஆசிரியர் –பிரபல எழுத்தாளரின் வாஹனம்

  * * * * * *
* கா   வி ரி தி *
*   * * ஜ. *
வி ஸ் வா மி த் ன்
  * தி * * கா *
*   தி * வா * ர் *
*   * * யு * * *
குறுக்கே

2.காவிரி நதி,4. விஸ்வாமித்ரன், 5.திருவாரூர்

கீழே

1.கரியமில வாயு,, 2.கால ஸ்திதி, 3.தி.ஜ.ர.கார்

XXX

குறுக்கே

2.காவிரி நதி- வற்றாது வளம்தரும் பொன்னி ஆறு

4. விஸ்வாமித்ரன்  — ராமனை மிதிலைக்கு அழைத்துச் சென்ற முனிவன்

5.திருவாரூர்- மும்மூர்த்திகள் அவதரித்த தலம்

கீழே

1.கரியமில வாயு– கார்பன் டை ஆக்ஸைட்

2.காலஸ்திதி- என்ன செய்வது காலத்தின் நிலை அப்படி உள்ளது; சிருஷ்டி,,,,, லய காரண, காரிய……

3.தி.ஜ.ர.கார்- மஞ்சரி, பாப்பா பத்திரிக்கைஆசிரியர் –பிரபல எழுத்தாளரின் வாஹனம்

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: