தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 7-12-18 (Post No.5748)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 7 December 2018


GMT Time uploaded in London – 16-33

Post No. 5748


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்திலுள்ள 5 சொற்களைக் கண்டுபிடியுங்கள். விடைகள் கீழே உள்ளன.

குறுக்கே

1.நான்கு பக்கங்கள் உண்டு

3.திட்டுதல்

4.கொடி பறக்க உதவும்

கீழே

1.இதுவன்றி கார் ஓடாது

2.கீழ் ஏழு உலகங்களில் ஒன்று

ANSWERS

குறுக்கே

1.சதுரம்– நான்கு பக்கங்கள் உண்டு

3.இகழ்தல்- திட்டுதல்

4.கம்பம்- கொடி பறக்க உதவும்

கீழே

1.சக்கரம்-இதுவன்றி கார் ஓடாது

2.ரசாதலம்- கீழ் ஏழு உலகங்களில் ஒன்று

  x து ம்
x   க் x சா  x
ழ் ல்
  x x ல  x
க   ம் ம் x

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: