தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 15-12-18 (Post No.5785)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.comDate: 15 December 2018


GMT Time uploaded in London – 16-49

Post No. 5785


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

மிகவும் எளிய குறுக்கெழுத்து; ஐந்தே சொற்கள்; முயன்று பாருங்கள் விடையும் உளது

1. சாளுக்கிய மன்னன்; இவன்பெயரில் இரண்டு மன்னர்கள் ஆண்டனர்.

4. அச்சம் தரும் (வலது கோடியில் எழுத்து துவங்கும்)

5. -சமணர்களின் மலை

2. சிவனுடைய உருவமற்ற நிலையில் அர்ச்சித்தல்

3. ஐந்தெழுத்து மந்திரம்

TAMIL CROSS WORD 15-12-18

புலிகேசி
x
ங்
வா
ங்


பூஜைலை

1.புலிகேசி- சாளுக்கிய மன்னன்; இவன் பெயரில் இரண்டு மன்னர்கள் ஆண்டனர்.

4.பயங்கர- அச்சம்தரும்

5.ஜைன மலை- சமணர்களின் மலை

2.லிங்கபூஜை- சிவனுடைய உருவமற்ற நிலையில் அர்ச்சித்தல்

3.சிவாயநம- ஐந்தெழுத்து மந்திரம்

tags–குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 15-12-18 

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: