தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி22-12-18 (Post No.5814)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 22 December 2018
GMT Time uploaded in London – 17-11
Post No. 5814


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்திலுள்ள குறைந்தது 18 சொற்களைக் கண்டுபிடியுங்கள்; விடை கீழே உளது

TAMIL CROSS WORD 22-12-18

குறுக்கே

1. பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று: விளம்பி நாகனார் செய்தது

4a. கட்டுவதற்கு உதவும்

6.தப்படி- தவறான செய்கை; 5 அல்லது 3 அடி கொண்ட கால் வைப்பு

7.கதிர்காமத்துடன் இணைந்தது

8.- காயிலும் உண்டு; பூவிலுமுண்டு

9.-பருப்பு வகையறா

10.-செங்குத்துக்கோடு; அதைப் பார்க்க உதவும் கருவி

11.- பிராணிகளையும் குழந்தைகளையும் இப்படி வளர்ப்பர்

12.- சரி, சரி

கீழே

1.- சமண முனிவர்கள் செய்த நூல்; பதினெண்கீழ்க்கனக்கு நூல்களில் ஒன்று

2.- குழந்தைச் செல்வம்

3.- ரகளை

4- கரம்

4a. (8)- கரத்தில் கட்டும் மணி பார்க்கும் கருவி

5. – வெள்ளை அல்லது—-;இரண்டே நிறம்

5a.- வர்ணம்

9.- வலிமை

11.-செயல்படு

1

2

3
4
54a
6
7


8

95a

10
11


12

நா1
ன்ம2ணிக்க3டிகை4
க5
க4aயிறு
டிப்த6
க7ண்டி
ப்
யா
பே

ம்
கா8
ம்
பு
ர்
று
ப9


நி5a


ய்

ல10 ம்
ம்செ11
ல்ம்


12ஆம்

குறுக்கே

1.நான்மணிக்கடிகை- பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று: விளம்பிநாகனார் செய்தது

4a.கயிறு- ட்டுவதற்கு உதவும்

6.தப்படி- தவறான செய்கை; 5 அல்லது 3 அடி கொண்ட கால் வைப்பு

7.கண்டி- கதிர்காமத்துடன் இணைந்தது

8.காம்பு- காயிலும் உண்டு; பூவிலுமுண்டு

9.பயறு-பருப்பு வகையறா

10.லம்பம்-செங்குத்துக்கோடு; அதைப் பார்க்க உதவும் கருவி

11.செல்லம்- பிராணிகளையும் குழந்தைகளையும் இப்படி வளர்ப்பர்

12.ஆம்- சரி, சரி

1.நான்மணிக்கடிகை,4a.கயிறு,6.தப்படி,7.கண்டி,8.காம்பு,9.பயறு

10.லம்பம்,11.செல்லம்,12.ஆம்

கீழே

1.நாலடியார்- சமண முனிவர்கள் செய்த நூல்பதினெண்கீழ்க்கனக்கு நூல்களில் ஒன்று

2.மகப்பே று- குழந்தைச் செல்வம்

3.கலகம்- ரகளை

4.கை- கரம்

4a.கடி (8)காரம்- கரத்தில் கட்டும் மணிபார்க்கும் கருவி

5.கறுப்பு – வெள்ளை அல்லது—-;இரண்டே நிறம்

5a.நிறம்- வர்ணம்

9.பலம்- வலிமை

11.செய்-செயல்படு

1.நாலடியார்,2.மகப்பே று,3.கலகம்,4.கை

4a.கடி (8)காரம்,5.கறுப்பு ,5a.நிறம்,9.பலம்,11.செய்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: