திருக்குறள் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி26-12-18 (Post No.5838)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 26 December 2018

GMT Time uploaded in London – 17-20
Post No. 5838


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்திலுள்ள 20+ திருக்குறள்தமிழ்ச் சொற்களைக் காணுங்கள்காண முடியாவிட்டால் கீழேயுள்ள விடைகளை நாடுங்கள்.

1

2

3

 45
6
7


8

9
10
11


12   13

14   

குறுக்கே

1. பகையால் வரும் மாறுபாடு (குறள் 481, 647, 691, 851-859)

2. -முனை (476) (வலம் இருந்து இடப்பக்கம் செல்க)

3. (வலம் இருந்து இடப்பக்கம் செல்க)- கடலிலும், குளத்திலும் உள்ள பிராணி (குறள் 126)

5. (வலம் இருந்து இடப்பக்கம் செல்க)- அழிவத் (996)

6. – பொய் சொல்லாதிருத்தல் (296, 297)

8. – உணவு, உதவி, வலிமை (12, 106, 862)

10 – கண்ணீர், குளிர்ந்த (1239); பொதுப் பொருள்- வானத்திலிருந்து கோட்டி பயிரை செழிக்க வைப்பது

11. – இல்லாத (20, 239+++++)

12. – மேனி அழகு(1183)

13. — மிகவும் (475, 770++++குறள்கள்)

14. – பொழுது, சமயம், நேரம் (483, 484, 485++++)

கீழே

1. – 775.906++ கண்களைப் பாதுக்காக்கும்

2. மாண் நுழை புலம்- 407 நுனித்தகன்ற கூரிய அறிவு

3. உண்டாக, உளவாயிருக்க (92,100+++++)

4. நிகரான, ஒப்பு (குறள் 7)

6. –  நேரம் 337, 81++++

7. – எது 178, 254

9. – இறைச்சி, மாமிசம், ஊன் 260, 257

12. – சேராத, பொருந்தாத 194, 815

இ1
ல்
னி
நு2
மைஆ3

உ 4
ண்


து
வ ய்மா5
பொ6ய்யா7மை

ண்
ழு
நு
து8
ப்பு9
ம10ழை


லா
இ11

பு
சா12     ய
 ல்

சா13 ல
ரா


கா14     ல
ம்

குறுக்கே

1.இகல்- பகையால் வரும் மாறுபாடு (குறள் 481, 647, 691, 851-859)

2.நுனி-முனை (476) (வலம் இருந்து இடப்பக்கம் செல்க)

3.ஆமை (வலம் இருந்து இடப்பக்கம் செல்க)- கடலிலும், குளத்திலும் உள்ள பிராணி (குறள் 126)

5.மாய்வது (வலம் இருந்து இடப்பக்கம் செல்க)- அழிவத் (996)

6.பொய்யாமை- பொய் சொல்லாதிருத்தல் (296, 297)

8.துப்பு- உணவு, உதவி, வலிமை (12, 106, 862)

10.மழை- கண்ணீர், குளிர்ந்த (1239); பொதுப்பொருள்- வானத்திலிருந்து கோட்டி பயிரை செழிக்க வைப்பது

11.இலா- இல்லாத (20, 239+++++)

12.சாயல்- மேனி அழகு(1183)

13.சால– மிகவும் (475, 770++++குறள்கள்)

14.காலம்- பொழுது, சமயம், நேரம் (483, 484, 485++++)

கீழே

1.இமை- 775.906++ கண்களைப் பாதுக்காக்கும்

 6..பொழுது-  நேரம் 337, 81++++

2.நுண் மாண் நுழை புலம்- 407 நுனித்தகன்ற கூரிய அறிவு

3.ஆக- உண்டாக, உளவாயிருக்க (92,100+++++)

4.உவமை- நிகரான, ஒப்பு (குறள் 7)

7.யாது- எது 178, 254

9.புலால்- இறைச்சி, மாமிசம், ஊன் 260, 257

12.சாரா- சேராத, பொருந்தாத 194, 815

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: