பற்களுக்கு ப்ளூரைட்; கரப்பான்பூச்சிக்கும் டெப்லான் பாத்திரங்ளுக்கும் கூட ‘F’ (Post No.5982)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 24 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –21-50
Post No. 5981
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: