சுவாமி குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 3012019 (Post No 6009)


Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 30 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London – 19-38
Post No. 6009
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள `10 சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும். விடையும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது

குறுக்கே


1. –சோழர்கள் ஆண்ட இந்தோநேஷிய தீவு. போரோபுதூர் உள்ள தீவு

3. -(வலமிருந்து இடம் செல்க)  அடிக்க கைகளை —னான்

5. – தண்ணீர், நீர் மோர்–——-– செய்யும்.

6. – பயன்படாத காசு

7. கால்வாயை — செல்ல வேண்டும்; கீழேயுள்ள புஸ்தகத்தை மிதிக்காமல் ——— போ

8. – அலுப்பின் காரணமாக பெற்றோர்களின் பெயரில் ஒன்றைச் சொல்லி அலுத்துக்கொள்ளல்; அல்லது ஒரு காரியம் முடிந்தவுடன் சொல்லும் சொல்


கீழே

1. புதுக்கோட்டையில் பெரிய கோவில் கட்டிய சந்யாசியின் பெயர்

2. – போதை உண்டாக்கும் இந்த தாவரத்தை ரஹசியமாகப் பயிரிடுவர்

3. – பரி, அஸ்வ முதலிய பெயர்களை உடைய மிருகத்தைக் கட்டும் இடம்

4. – இதைத் தேடி உ.வே.சா. ஊர் ஊராக அலைந்தார்.

 குறுக்கே

1.சாவகம் –சோழர்கள் ஆண்ட இந்தோநேஷிய தீவு.போரோபுதூர் உள்ள தீவு

3.ஓங் கு-(வலமிருந்து இடம் செல்க)  அடிக்க கைகளை —னான்

5.தாகசாந்தி – தண்ணீர், நீர் மோர்— செய்யும்.

6.செல்லாகாசு- பயன்படாத காசு

7.தாண்டி- கால்வாயை — செல்ல வேண்டும்; கீழேயுள்ள புஸ்தகத்தை மிதிக்காமல்– போ

8.அம்மாடி – அலுப்பின் காரணமாக பெற்றோர்களின் பெயரில் ஒன்றைச் சொல்லி அலுத்துக்கொள்ளல்; அல்லது ஒருகாரியம் முடிந்தவுடன் சொல்லும்சொல்.

கீழே

1.சாந்தாநந்தா- புதுக்கோட்டையில் பெரிய கோவில் கட்டிய சந்யாசியின் பெயர்

2.கஞ்சாச்செடி- போதை உண்டாக்கும் இந்த தாவரத்தை ரஹசியமாகப் பயிரிடுவர்

3.குதிரை லாயம்- பரி, அஸ்வ முதலிய பெயர்களை உடைய மிருகத்தைக் கட்டும் இடம்

4.ஓலைச்சுவடி- இதைத் தேடி உ.வே.சா. ஊர் ஊராக அலைந்தார்

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: