சுவாமி குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 222019 (Post No.6022)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 2 FEBRUARY 2019
GMT Time uploaded in London –18-07
Post No. 6022
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள 10 சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும். விடையும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது

குறுக்கே

1. – பிள்ளையாருக்குப் பிடித்த இனிப்பு

4. – பிரிட்டனில் மஹாராணியுடன் உள்ள அரசு

6. — கடன் வாங்கினால் பணத்துக்கு —– கொடுத்து மாளாது

8. – தெளிவாக, வெளிப்படையாக

கீழே

1. சங்கிலியின் முனையில் கொக்கி மாட்டப்பட்டிருக்கும் அமைப்பு

2. – தேர்தல் வந்து விட்டால் மூலை முடுக்கெல்லாம் — பறக்கும்

3. கீழிருந்து மேலே செல்க- காலையில் பொங்கல் அல்லது இட்லியுடன் கிடைக்கும்; காகம் -பாட்டி கதையில் கூட வரும்

4. – முகத்தில் இவ்வளவு பெரிய……? …. ….. போல அல்லவா இருக்கிறது. அப்பொழுது நாம் பேசுவது அவனுக்கு நன்றாகக் கேட்கும்

5. — கரிய நிறமுள்ள பெரிய பிராணியைக் கட்டி இருக்கும் கயிறு

7. நேரம்

குறுக்கே

1.கொழுக்கட்டை- பிள்ளையாருக்குப் பிடித்த இனிப்பு

4.முடியாட்சி- பிரிட்டனில் மஹாராணியுடன் உள்ள அரசு

6.வட்டி காசு– கடன் வாங்கினால் பணத்துக்கு —– கொடுத்து மாளாது

8.துலாம்பரம்- தெளிவாக, வெளிப்படையாக

கீழே

1.கொண்டி- சங்கிலியின் முனையில் கொக்கி மாட்டப்பட்டிருக்கும் அமைப்பு

2.கட்சி கொடி- தேர்தல் வந்து விட்டால் மூலை முடுக்கெல்லாம் — பறக்கும்

3.சுட்ட வடை/ கீழிருந்து மேலே செல்க- காலையில் பொங்கல் அல்லது இட்லியுடன் கிடைக்கும்; காகம் -பாட்டி கதையில் கூட வரும்

4.முயல் காது- முகத்தில் இவ்வளவு பெரிய……? …. ….. போல அல்லவா இருக்கிறது. அப்பொழுது நாம் பேசுவது அவனுக்கு நன்றாகக் கேட்கும்

5.யானை வடம்– கரிய நிறமுள்ள பெரிய பிராணியைக் கட்டி இருக்கும் கயிறு

7. காலம்—நேரம்

–SUBAHM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: