‘மூன்றில் இரண்டு பங்கு இறைவன்; ஒரு பங்கு மனிதன்’- கில்காமேஷ் (Post No6021)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 2 FEBRUARY 2019
GMT Time uploaded in London – 13-49
Post No. 6021
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

சுமேரியாவை இந்திரன் தாக்கியது ஏன் … 1.  

Translate this page

10 Oct 2014 – இப்போது மேற்காசியாவில் உள்ளசுமேரிய பாபிலோனிய நாகரீகங்கள் பற்றி …

சுமேரியாவில் சம்ஸ்கிருத சொற்கள் … 1.  

Translate this page

13 May 2014 – சுமேரியாவில் சம்ஸ்கிருத சொற்கள்!! … சுமேரியாவில் களிமண் ஏடுகளில் … https://tamilandvedas.com/2014/05/13/%e0%ae%9a%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%87%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae …. Click here to ‘Like’ this page on Facebook!

சுமேரு | Tamil and Vedas 1.  

Translate this page

சுமேரியா/ சுமேரு என்னும் நாகரீகம் தழைத்த இடம் இராக் பாமீர்/ பாமேரு என்னும் பீடபூமி …

இராக்கில் 3000 கடவுள்: இந்துக்கள் போல … 1.  
 2.  

Translate this page

20 Sep 2014 – கடவுள் பற்றி பாபிலோனியர்,சுமேரியர் சொல்வதும் நம்மைப் போன்றதே.

2012 | Tamil and Vedas | Page 42 1.  

Translate this page

19 Jun 2012 – சுமேரியாவில் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் கபஜா என்னும் இடத்தில் இரண்டு …

சரித்திரம் | Tamil and Vedas | Page 12 1.  

Translate this page

17 Jul 2017 – எட்ருஸ்கன், சுமேரியர், பாபிலோனிய முதலியோர் ஆடு,மாடு முதலியவற்றின் உடல் …

July | 2013 | Tamil and Vedas | Page 3 1.  

Translate this page

15 Jul 2013 – சுமேரியாவில் தமிழ்ப் பறவை, 3. … Pictures are taken from various sites;thanks; contact swami_48@yahoo.com.

Culture | Tamil and Vedas | Page 69 1.  

Translate this page

24 Sep 2014 – Some of the statues were removed from its original site. ….. சுமேரிய பாபிலோனிய நாகரீகங்கள் இருந்தன.

September | 2014 | Tamil and Vedas | Page 2 1.  
 2.  

Translate this page

25 Sep 2014 – Some of the statues were removed from its original site. …… சுமேரிய பாபிலோனிய நாகரீகங்கள் இருந்தன.

—subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: