100 திருப்புகழ் பாடல் பட்டியல் (Post No.6024)

Written by S Nagarajan


Date: 3 February 2019


GMT Time uploaded in London – 9-10 am


Post No. 6024

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

365 நாளும் நாளுக்கு 100 பாடல்கள் வீதம் படிக்க வேண்டிய 36500 பாடல்கள் பற்றிய கட்டுரை ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளது. 1324 திருப்புகழ் பாடல்களில் ஒரு ஆரம்பமாக 100 திருப்புகழ் பாடல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்டியல் எந்த வித விசேஷ அடிப்படையிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அல்ல. முத்தில் எல்லா முத்தும் நல்லது தான். ஒரு ஆரம்பத்திற்காகத் தரப்பட்டுள்ள பட்டியல் தான் இது. கீழே குறிப்பில் ஏற்கனவே திருப்புகழ் பற்றி வெளியாகியுள்ள இரு கட்டுரைகளின் விவரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. படித்து உயர்வோம்; திருப்புகழ் போற்றுவோம்.

இணைய தளத்தில் அனைத்து திருப்புகழ் பாடல்களையும் விளக்கத்துடன் படித்து மகிழலாம். டவுன்லோடும் செய்து கொள்ளலாம்.

100 திருப்புகழ் பாடல் பட்டியல்

ச.நாகராஜன்

     எண் முதல் அடி
1 கைத்தல
2 உம்பர்
3 பக்கரை
4 நினது
5 முத்தைத் தரு
6 உனைத்தினம்
7 சந்ததம்
8 மன்றலங்
9 இயலிசை
10 நிதிக்கு
11 சங்கைதான்
12 விறல்மாரனைந்து
13 தண்டையணி
14 நாதவிந்து
15 அபகார
16 சிவனார்
17 தமரு
18 திமிர
19 அவனிதனிலே
20 உலக
21 கலகவாள்
22 அறமிலா
23 அகலவினையுட்
24 ஆறுமுகம்
25 ஒருபொழுது
26 குழலடவி (சிலேடை)
27 திடமிலி
28 மலரணி
29 முருகுசெறி (அகத்தியர் பூஜை)
30 வ்சன
31 வ்ரதா
32 விதமிசைந்தினி (காசியின் மீறிய் பழநி)
33 காமிய
34 சேலுமயிலுந்
35 நாவேறு
36 பாதிமதிநதி
37 வாதமொடு
38 குமரகுரு
39 புமியத
40 நினைத்த
41 இருமலு
42 சினத்தவர்
43 வேத
44 பத்தியால்
45 காலனிட
46 அல்லில்
47 திருமக
48 உடுக்க
49 எதிரிலாத
50 அதிருங்
61 வாதினை
52 அகரமுமாகி
53 காரண
54 சீலமுள
55 சீர்சிறக்கு மேனி
56 ஈனமிகுத்துள
57 க்னகதம்பத்தை
58 அற்றை
59 முட்டு
60 நாடித்தேடி
61 இரவுபகற்
62 இருவர்மயலோ
63 அமுத
64 சிரத்தா
65 எழுகடல்
66 காவியுடுத்து
67 கனகசபை
68 இருவினை
69 செங்கலச
70 வேழமுண்ட
71 சிகர
72 மருமல்லியார்
73 கலகலெனச்சில
74 உரத்துறை
75 இறையத்தனையோ
76 வங்கார
77 நீதானெத்தனையாலும்
78 சொற்பிழை
79 பஞ்சுசேர்
80 அம்புராசியிற்
81 அஞ்சன வேல்விழி
82 என்னால்
83 மதியால் வித்தகனாகி
84 வண்டுபோற் சாரத்
85 இருவினைப் பிறவிக் கடல்
86 ப்ரவு
87 ஓதுவித்த
88 இத்தரணி
89 கருப்பத்தூறி
90 கோடான மேரு
91 துள்ளுமத
92 தேனியல்சொற்
93 நாரியர்க
94 நாளுமிகுத்த
95 நித்தமு
96 நீலங்கொள்
97 பிறவியலையாற்றினிற்
98 மனைமக்கள்
99 இசைந்த
100 கும்பகோண

****

தமிழ் அண்ட் வேதாஸ் இணைய தளத்தில் ஏற்கனவே வெளிவந்துள்ள திருப்புகழ் பற்றிய இரு கட்டுரைகளின் விவரம்: –

கட்டுரை எண் 5388 – 3-9-2018 – 1324 திருப்புகழ் பாடல்களில் 857 சந்தங்கள்! 

2)திருப்புகழ் ஓதுதல் : ஒரு வழிகாட்டி (கட்டுரை எண் 4414) 20-11-2017

https://tamilandvedas.com/2017/11/20/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0

E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AF%8D-%E0%AE%93%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81-%E0%AE%B5/

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: