சுமேரியாவில் கல்லீரல் ஜோதிடம் (Post No.6044)


Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 7 FEBRUARY 2019
GMT Time uploaded in London – 19-52


Post No. 6044


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

My Old Articles:–

கல்லீரல் | Tamil and Vedas  1.  

Translate this page

14 Apr 2017 – இது இதாலியில் ரோம் நகரைச் சுற்றியிருந்த எட்ருஸ்கன் (Etruscan) … வடிவங்கள்எட்ருஸ்கன் (Etruscan) நாகரீகத்தைவிட 1200 ஆண்டுகள் …

ஹிட்டைட்ஸ் | Tamil and Vedas  1.  

Translate this page

போகஸ்கோய் (Bogazkoy) என்னுமிடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய வடிவங்கள்எட்ருஸ்கன் (Etruscan) நாகரீகத்தைவிட 1200 ஆண்டுகள் …

Tami and Sanskrit in Etruscan | Tamil and Vedas  1.  

Posts about Tami and Sanskrit in Etruscan written by Tamil and Vedas. … A Bronze model of a sheep’s liver fromPiacenza (150 BC) gives 52 names of divinities, …

DIVINATION in The Vedas, Babylonian and Etruscan | Tamil and Vedas  1.  

10 Apr 2015 – From my earlier article Etruscan-Hindu/Tamil Link posted on 28 July … A Bronze model of a sheep’s liver from Piacenza (150 BC) gives 52 …

-சுபம்–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: