சுவாமி குறுக்கெழுத்துப் போட்டி722019 (Post No.6043)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 7 FEBRUARY 2019
GMT Time uploaded in London – 12-31


Post No. 6043


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1. அடுப்பு  எரிக்கலாம்; நிலத்திலிருந்தும் கிடைக்கும்

3. மரம்

4. வேதங்களில் அதிகம்; புகழ் பெற்றது காயத்ரி—-

6. வெள்ளி போல தெர்மாமீட்டரில் பளிச்சிடும்

7. அகப்பை; உணவு பரிமாற உதவும்

8.நகரங்களில் போக்குவரத்து–——–அதிகம்

10.இருவருக்கோ ஒருவருக்கோ மட்டும் தெரிந்தது

11.– ஒப்பந்தம்

கீழே

1. வாழைப்பழத்துக்கு ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்

2. மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பை ஆண்ட தென்னவன்; அவன் பெயரில்  நூலும், தென்  காசி பக்கத்தில் ஊரும் உள்ளது

3.-கம்பம் என்பதன் ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்

5. படுக்கை  அறையில் சிறுவர் சிறுமியர் சண்டை போட உதவுவது

6.- சிறுவன் என்பதற்கான ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்

8. கல்யாணத்துக்கு —-தேடுகின்றனர்

9. சோஃபாவில், நாற்காலியில் சுகமாக அமர உதவுவது

10.சூரியன்

11.கீழிருந்து மேலே செல்க- உணவு

12.கபிலரின் நண்பன்; முல்லைக்குத் தேர் ஈந்தவன்

குறுக்கே

1.கரி- அடுப்பு  எரிக்கலாம்; நிலத்திலிருந்தும் கிடைக்கும்

3.தரு- மரம்

4.மந்திரம்- வேதங்களில் அதிகம்; புகழ் பெற்றது காயத்ரி—-

6.பாதரசம்- வெள்ளி போல தெர்மாமீட்டரில் பளிச்சிடும்

7.கரண்டி- அகப்பை; உணவு பரிமாற உதவும்

8.வசதி- நகரங்களில் போக்குவரத்து———-அதிகம்

10.ரகசிய- இருவருக்கோ ஒருவருக்கோ மட்டும் தெரிந்தது

11.உடன்பாடு- ஒப்பந்தம்

கீழே

1.கதலி- வாழைப்பழத்துக்கு ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்

2.சுந்தரபாண்டியன் —மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பை ஆண்ட தென்னவன்; அவன் பெயரில்  நூலும், தென்  காசி பக்கத்தில் ஊரும் உள்ளது

3.தம்பம்-கம்பம் என்பதன் ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்

5.தலையணை- படுக்கை  அறையில் சிறுவர் சிறுமியர் சண்டை போட உதவுவது

6.பாலகன்   — சிறுவன் என்பதற்கான ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்

8.வரன்  — கல்யாணத்துக்கு —-தேடுகின்றனர்

9.திண்டு- சோஃபாவில், நாற்காலியில் சுகமாக அமர உதவுவது

10.ரவி- சூரியன்

11.உண்டி–கீழிருந்து மேலே செல்க- உணவு

12.பாரி-கபிலரின் நண்பன்; முல்லைக்குத் தேர் ஈந்தவன்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: