அசோக சக்ரவர்த்தி 50% பிராமணன்! (Post No.6069)

written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 13 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 18-03


Post No. 6069

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Leave a comment

3 Comments

 1. nparamasivam1951

   /  February 14, 2019

  Nicely explained. Sir, what is the Post No. wherein Ravanan is said to be 50% Bramin?
  I search but could not find it.

 2. பிராமணன் ராவணன், ராவணன் … – Tamil and Vedas
  https://tamilandvedas.com/…/பிராமணன்-ராவணன்-…
  Translate this page
  13 Nov 2017 – பிராமணன் ராவணன், ராவணன் பிராமணன்–கம்பர், அப்பர் செப்பல் (Post … உடையவருமான இராவணன், கயிலை மலையைப் பெயர்த்தெடுக்க, …

 3. பிராமணன் ராவணன், ராவணன் … – Tamil and Vedas

  https://tamilandvedas.com/…/பிராமணன்-ராவணன்-… – Translate this page13 Nov 2017 – பிராமணன் ராவணன், ராவணன்பிராமணன்–கம்பர், அப்பர் செப்பல் (Post … உடையவருமான இராவணன், கயிலை மலையைப் பெயர்த்தெடுக்க, …

  Swami 020 8904 2879 07951 370 697Blog: swamiindology.blogspot.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: