தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி7419(Post No.6237)

Written by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 7 April 2019


British Summer Time uploaded in London – 18-34

Post No. 6237

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

SWAMI’S TAMIL CROSSWORD 7419

குறுக்கே

1.நீர் நிலை, குளம், ஆற்றிடைப் பள்ளம் (வலமிருந்து இடம் செல்க)

2. அவை

3.- பல்லவர் தலைநகர்

6. — பாடசாலை

7. வளைந்த முதுகு

8.- பால் தருவது நின்றுபோன மிருகம்

10. – மரத்துக்கு மரம் தாவும் பிராணிகள்

கீழே

1. – பெண்கள் குளிக்கையில் அரைத்துப் பூசிக்கொள்ளுவது

2. – வட்ட வடிவ பாத்திரம், பெட்டி

3.- வனம்

4. – செய்திகளைக் கொண்டு செல்லும் பறவைகளை அடைக்கும் இடம்

5.- பர்மாவின் தலைநகர்

6.- பாகிஸ்தானி என்று ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லும் வசை மொழி; பறவை என்ற பொருளும் உண்டு=பட்சி என்ற ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்லின் மரு; கருமி; அதிகமாக ஆசைப்படுவோன்

9- குடித்தால் போதை தரும்


1
2


3

45

6

7


8

9

10

tamilandvedas.com

answer

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: