தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி11519 (Post No.6373)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 11 May 2019


British Summer Time uploaded in London – 14-59

Post No. 6373

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1. (5 எழுத்துக்கள்) இடதுசாரி வழிபாடு; மது, மாமிசம், மாது சஹிதம்.

3. (2) கஞ்சியை ……… க்கலாம்; வெள்ள நீர் ….….யும்.

4.(6) கலெக்டர் ஆஷ் துரையைச் சுட்டவர்

8. (4)ஒரு எடை அளவு; ரா என்னும் எழுத்தில் துவங்கும்

8.(3) கழுகு வகைப் பறவை;ரா என்னும் எழுத்தில் துவங்கும்

10.(3)செருப்பு; பாதத்துக்கு இதம் தரும்

கீழே

1.(5, எழுத்துக்கள் ) ஜல்லிக்கட்டில் காளைமாடுகள் வெளிவரும் வாயில்

2.(3)அசோகரின் தூபியுள்ள இடம்

5.(4) பாம்புக்கு அதி தேவதை

6.(3); முனிவர்கள் இயற்றுவது; கீழிருந்து மேல் செல்க

9.(2)மாஜிக்; மந்திர தந்திர வித்தை

3அ.2)ஆங்கிலச் சொல்; தகரம்

7.(2)-வயதானோர் கையில் வைத்திருப்பது

10.(2)கல்கத்தா நகரின் அதி தேவதை; கீழிருந்து மேல் செல்க

—-subham—

–subham–
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: