தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி13519 (Post No.6383)

Written by London  Swaminathan
swami_48@yahoo.com


Date: 13 May 2019
British Summer Time uploaded in London – 20-4
4

Post No. 6383

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1.  (6 எழுத்துக்கள் ) -ஜனவரி 1-ம்தேதி கொண்டாடுவர்

4A. (2) பெண்ணின் மறு பகுதி/ இடம் செல்லவும்

5.(2)- பெருமாள் கோவிலில் இது சர்க்கரைப் பொங்கலால் நிரப்பப்படும்

7. (3)முருகனை மணந்த தமிழ்ப் பெண்

8. (4)சீற்றம் மிக்க வேங்கை

9. (4)- இடது கையின் மறு பக்கம்

10. (3)- பஞ்ச பாண்டவர்களில் பலம் மிக்கவன்

கீழே

1.நளவெண்பா பாடியவர் (5 எழுத்துக்கள் )

2.ஸ்ரீ (2)

3.பாவை  பாடியவர்(4)

4.குழந்தை உருவாகும் முதல் நிலை(2)

5.துறவற ஒழுக்கம் உடையவன்(5)

6.அந்தக் கால நாணயத்தின் கீழ்மட்ட அளவு; 192= ஒரு ரூபாய்(5)

8.(2) ரசத்துக்கும் சாம்பாருக்கும் தேவை/மேல் நோக்கிச் செல்லவும் ;

8.(2) அடுப்பிலிருந்தும் வரும்; எரிமலையில் இருந்தும் வரும்

–சுபம்–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: