தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி17519 (Post No.6402)

Written  by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com


Date: 17 May 2019


British Summer Time uploaded in London –  19-59

Post No. 6402

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1. (7 எழுத்துக்கள்)-மிதிலையின் சிறப்பு

5 (3)- ஜம்பூ மரம்இந்த நாட்டின் பெயர் தந்த மரம்

6. (3)- சிதம்பரம்

7. (4)- ஒரே சொல் திரும்பத் திரும்ப வெவ்வேறு பொருளில் வரும் பாடல்

9.(4)- கணக்கு

10.(4)- கொங்க தேசத்தவர்

11.(3)புலவர்கள் இயற்றுவது

கீழே

2 (6 எழுத்துக்கள் )- அமுதவல்லி என்ற மூலிகைமாருத்துவப் பயனுள்ளது

2. (5)- பூஜைகளில் முதல் வணக்கம் இவருக்கே

3. (6)- ஒன்பது ரத்தினங்கள்

4. (2)- நாயைக் கண்டால் இதை எறிவர்

8. (3)- கும்ப ராசிக்கு முந்தைய ராசி

12.(2) கீழிருந்து மேல் செல்கஇதன் மீதுதான் நடப்போம்

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: