வினோதமான பொருள்- பகிர்ந்தால் அரை மடங்கும் ஆகும், இரு மடங்கும் ஆகும்! (Post No.6400)

Written by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 17 May 2019


British Summer Time uploaded in London –  12-32

Post No. 6400

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))


வினோதமான பொருள்- பகிர்ந்தால் அரை மடங்கும் ஆகும்
இரு மடங்கும் ஆகும்! (Post No.6400)

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: