பிங்கல நிகண்டில் 4 (Post No.6417)

பிங்கல நிகண்டில் 4 (Post No.6417)


Compiled by London swaminathanswami_48@yahoo.com


Date: 20 May 2019
British Summer Time uploaded in London – 14-4
6

Post No. 6417

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

பிங்கல நிகண்டில் எண் வாரியாக சில தொகுப்புகள் உள்ளன. மூன்று, நான்கு எண் தொகைகளின் கீழ் வரும் சில விஷயங்கள் மட்டும்:–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: