தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 6619 (Post No.6499)

Written by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 6 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  8-59 am

Post No. 6499

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

எல்லாம் நாலு எழுத்துச் சொற்கள். நான் கடைசி இரண்டு எழுத்துக்களைக் கொடுத்துவிட்டேன். வண்ணப் பகுதியில் மீதமுள்ள எழுத்துக்களைப் போட்டு நிரப்புங்கள். விடை கீழே உளது.

1. – தலையில் இருப்பது,

2. – காசியில் இருப்பவள்,

3. – பச்சிலை மரம், பட்டயம்,

4. – அசையாதது/ மலை

5. – நலம் விசாரித்தல்,

6. – பாரதீயா ஜனதா கட்சியின் சின்னம்,

7. – உலக்கை

8. – நேரங்கெட்ட நேரம்.ANSWERS-

1.கபாலம்,2.விசாலம், 3.தமாலம், 4.அசலம்,5.குசலம், 6.கமலம், 7.முசலம், 8.அகாலம்.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: