தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 8619 (Post No.6514)

TAMIL CROSS WORD  8619

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 8 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  16-30 am

Post No. 6513

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

ACROSS

1. – தமிழில் எடுத்துக்காட்டு

5. – திருவரங்கக் கடவுள்

6. – வகை

9. — இடையூறு, பிரச்சனை

10. – மணிமுடி

DOWN

1. – கருவி

2. – முத்து, பவளம் நிறைந்த கடல்

3. – ஒரு அசுரன் பெயர்; தேவியால் கொல்லப்பட்டவர்; காண்க எண் 11.

4. மூன்று அடி

7. – ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஐரோப்பா ஆகியவற்றின் பொதுப் பெயர்;

8. – கடலில் கிடைக்கும்; கோவிலில் இருக்கும்

11 – ஒரு அசுரன் பெயர்; தேவியால் கொல்லப்பட்டவர்; காண்க எண் 3

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: