சீக்கியத்தில் 5, சமணத்தில் 5 (Post No.6530)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 11 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  8-43 am

Post No. 6530

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

ஐந்து தந்தை | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/ஐந்து-தந்தை/

Compiled by London swaminathan. Article no. 1702; dated 9 March 2015. லண்டன் மாநகர நேரம் காலை 9-25. நம் ஒவ்வொருவருக்கும் 5 தந்தைகள், 5 தாய்மார்கள், 5 குருக்கள் …

தாயார், தந்தையர் யார் யார்? | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/தாயார்-தந்தையர்-ய…

1.      

6 Feb 2013 – சரி, தந்தையர் பற்றியும் ஒரு கவிஞர் தெளிவாகக் கூறுகிறார் இப்படி:- ஜனிதா … ஐந்துதந்தை, ஐந்து தாய், ஐந்து குரு யார்?In “தமிழ்”.

ஐந்து தாய் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/ஐந்து-தாய்/

17 Jun 2017 – இவர்கள் ஐந்து பேரையும் தாய் போலக் கருத வேண்டும். … லண்டன் மாநகர நேரம் காலை 9-25 நம் ஒவ்வொருவருக்கும் 5 தந்தைகள், 5 தாய்மார்கள், … … https://tamilandvedas.com/tag/ஐந்து-பெண்கள்/.

மரபியல் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/மரபியல்/

… கீழ்க்கண்ட ஐந்து விஷயங்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன– அவனது ஆயுள், வேலை, … ஒருவனுடைய அறிவுக்குக் காரணம் அவனுடைய தாய் தந்தையர் மூலம் … https://tamilandvedas.com/tag/தாயைப்-போல/.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

—–subham—–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: