தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி11619 (Post No.6533)

TAMIL CROSS WORD

WRITTEN by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 11 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  21-39

Post No. 6533

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

குறைந்தது 14 சொற்களைக் கண்டுபிடியுங்கள்

குறுக்கெழுத்துப் போட்டி என்பதை விட சொல் கண்டு பிடிக்கும்  போட்டி என்றே சொல்ல வேண்டும்.

வலமிருந்து இடமும் செல்லலாம்.

கீழிருந்து மேலும் செல்லலாம்

ANSWERS

சோலை,கொசு வலை, ,படம்,லவன்

கோசுமல்லி,வண்டு,கொத்து  மல்லி,சுக்கல்,பல், கலை,கர்வம்

சோ கம்,கோகு  லம்

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: