தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 13619 (Post No.6540)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 13 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  10-40 am

Post No. 6540

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

குறுக்கே

1. — (6 எழுத்துக்கள்)  — வட இந்தியாவையும், தென் இந்தியாவையும் பிரிக்கும் தொடர்

4. –(3) — மங்களம் – ஸத்யம்…………….. சுந்தரம்

6.—(3) – காங்கிரஸ்காரர்கள் அணிந்தது

8.– (5) — சேவல்; முருகனின் கொடியில் உண்டு

கீழே

1.– (5 எழுத்துக்கள்) — காசி நகரிலிருந்து அருள் புரியும் தேவி

2. (5) — திரை கடலோடி —- தேடு

3.– (4)  — யோக சாத்திரப்படி, உடலில் உள்ள 6 ஆதாரங்களில் கீழே இருப்பது

5. (3)  — தானிய வகை, சாமை வகை, கேழ் …..

6. (3) — வரம்பு, கரை, இரவு

7. தெறித்து விழும் தண்ணீர்த் துளிகள்/ கீழிருந்து மேலே செல்க.

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: