தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி20619 (Post No.6579)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 20 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  20-
14

Post No. 6579

pictures ae taken from various sources.. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

Tami cross word 20619

குறுக்கே

1. – 4 எழுத்துக்கள்– துன்பத்தின் எதிர்ப்பதம்

3.—(3)– வலமிருந்து இடம் செல்க.- குளம்- இத்துடன் ஆர் விகுதி சேர்த்தால் புலவர் பெயர்.

4. –(5)– வலமிருந்து இடம் செல்க- பட்டினி; — ப்ரம ஔஷதம் என்பது பழமொழி

5.—(6)- இள்ளிவளவனைப் பாடிய புறநானூற்றுப் புலவர்

6. – (2)- அதியமானிடம் நெல்லிக்கனி பெற்றவர்

7. – (5)– வலமிருந்து இடம் செல்க- யான் பெற்ற இன்பம் இவ்வையகம் பெறுக என்றவர்.

கீழே

1.4 எழுத்துக்கள்– சிலப்பதிகாரம் தந்தவர்

2.– (4) – கபிலருடன் இணைத்துப் பேசப்படும் புலவர்; அதிகமான வரலாற்றுச் செய்திகளைத் தந்தவர்

3. – (4)- பாரியின் நண்பர்; மூவேந்தர்களை ஒதுக்கியவர்.

5.– (4)– மாதவியிடம் மனம் பறிகொடுத்தவன்

8. – (5)– கீழிருந்து மேலே செல்க.-மோரியர் பற்றி தகவல் தரும் புலவர்

9. – (5)– கீழிருந்து மேலே செல்க.– சிவனுடன் சண்டை போட்டவர்; முருக பக்தர்

—subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: