தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி22619 (Post No.6585)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 22 June 2019
British Summer Time uploaded in London –  17-
35

Post No. 6585

Taken by London swaminathan. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

எல்லாம் ஆறு எழுத்துச் சொற்கள். ஒரே மாதிரி முடிவடையும் . மஞ்சள் நிற வர்ணப் பகுதியில் நாலு எழுத்துக்களை போட்டு நிரப்புங்கள். என்ன சொல் என்பதற்கு இதோ சில குறிப்பு;  விடை கடைசியில் உளது:-

1. — கோவில்களில் இதில்தான் தீர்த்தம் வைத்திருப்பார்கள்; மருத்துவ சக்தி உள்ள உலோகம்

2. – கடித்தால் ‘சுள்’ என்று எரியும்

3. – இது முறிந்தால் உங்கள் பெயர் நொண்டி.

4. – கடித்தால் இனிக்கும்; சர்க்கரையும் செய்யலாம்.

5.. – பூவைத் தாங்கி நிற்கும்

6. – மாட்டின் கயிறு

7. – கழுத்தின் இருபக்கமும் தோள் மூட்டு வரை செல்லும்

8. –  கீழே ஓடும்; கருப்பாக இருக்கும்; கட்டையின் பெயருடன் ஒட்டி இருக்கும்.

Answers

1.தாமிரசெம்பு, 2.சுள்ளெறும்பு 3. கால் எலும்பு, 4.செங்கரும்பு, 5.மலர்காம்பு

6.மாட்டுதாம்பு, 7.காரை (காறை)  எலும்பு, 8. கட்டெறும்பு

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: