பெண்களை உயர்த்தும் 5 ‘ப’ (Post No.6592)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 24 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  9-26 am

Post No. 6592


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

பஞ்சகவ்யம் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/பஞ்சகவ்யம்/

  1.  

பஞ்சாமிர்தம், பஞ்சாங்கம், பஞ்சகவ்யம்பஞ்சயக்ஞம் என்றால் என்ன?(Post No.2596) … BY SOMEONE. (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com; contact.

Xxxx subham xxxx

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: