தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 26619 (Post No.6603)

Written  by london swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 26 June 2019


British Summer Time uploaded in London –16-
54

Post No. 6603


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

எட்டு சொற்களும் நாலு எழுத்துச் சொற்கள். நாலாவது எழுத்து கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது. வர்ணமுள்ள

இடங்களில் மூன்று எழுத்துக்களை இட்டு நிரப்புக (விடையும் கீழே உளது) இதோ உதவிக் குறிப்புகள்:-

1. – கிழவி சுட்டு விற்கும் பண்டம்

2. – கடலோரமாக இருக்கும் வசிப்பிடம்

3. – பெரிய மன்னர்கள் சிற்றரசர்களிடம் வாங்குவது

4. – செம்மை

5. – மிதப்பது (திருவிழாக்களில்)

6. – கோடை காலம் வந்துவிட்டால் எல்லோரையும் வாட்டி வதைப்பது

7. – கையெழுத்து

8. – கசப்பாய் கசக்கும் பழம்

இதோ இரண்டு போனஸ் சொற்கள்

– சாப்பிட்ட பின்னர்  விடுவது

– இதைப் பிடிப்பதில் நாய் சிறந்தது

Answers

1.அப்பம், 2.குப்பம், 3.கப்பம், 4.செப்பம், 5.தெப்பம், 6.வெப்பம்

7.ஒப்பம், 8.வேப்பம்

இதோ இரண்டு போனஸ் சொற்கள்

ஏப்பம் – சாப்பிட்ட பின்னர்  விடுவது

மோப்பம் – இதைப் பிடிப்பதில் நாய் சிறந்தது

subham
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: